BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


งานราชการ > คณะICT ม.มหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่งคณะICT ม.มหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
1. นักประชาสัมพันธ์ (อาวุโส) 1 อัตรา
คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป จบปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน
– มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ และการโน้มน้าวใจ มีทักษะในการวางแผนและการจัดการที่ดี มีความสามารถในการเป็นผู้ถ่ายทอด
– สามารถออกแบบและพัฒนาการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ขององค์กร
– มีความสามารถในการใช้สื่อด้าน Social Network เพื่อประชาสัมพันธ์คณะได้ดี
– มีความสามารถในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะ
– มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ และกิจกรรมอื่นๆ ของคณะ
– มีความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานในภาวะที่เร่งด่วนได้ ปรับตัวดี คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
– สามารถประสานงานและติดต่อสื่อมวลชนทุกแขนง และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ
– สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูดและการเขียนได้ในระดับดี
– ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรื่องานอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
– หากมีความรู้ ความสามารถด้านการพูด การเป็นพิธีกรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครนักประชาสัมพันธ์(อาวุโส) 
 

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ /.Net Developer 1 อัตรา
คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft.NET Framework, Visual C#, CSS/HTML, VB.NET, Java, .NET Web Service, SQL (MS SQL Server, My SQL)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พ.ค. 59 โดยผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม ระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ

2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่ E-mail : wanvisa.bua@mahidol.ac.th rodjanee.kae@mahidol.ac.th หรือ

3. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์
โดยวงเล็บมุมซอง

สมัครงาน นักประชาสัมพันธ์ (อาวุโส) (ในกรณีที่สมัครตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (อาวุโส))
สมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์/.Net Developer (ในกรณีที่สมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์/.Net Developer)

ส่งไปที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารICT 999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม 73170
 

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และ Resume (ถ้ามี)
2. สำเนาใบปริญญาบัตร ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
6. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
cr:thaijobsgovโรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการส

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครงานบุคคลเ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจั

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาป

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนัก

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครงาน รับสม้ครบุค

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

โรงพยาบาลขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือก

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัครงาน ตำแหน่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร รับสม

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมศิลปากร เปิดสอบราชการ หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ว

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพน

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงา

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครงาน ต

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559
โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการส

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครงานบุคคลเ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจั

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาป

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนัก

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครงาน รับสม้ครบุค

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

อาหารและยา , อาจารย์ , โรงพยาบาล , กองทัพเรือ , ธนาคารออมสิน , ทหาร , ตำรวจ , กองทัพ , กรมประมง , กองทัพบก , กองทัพอากาศ , กรมการจัดหางาน , ธนาคาร , ครู , กรมเชื้อเพลิงพลังงาน ,
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30