บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด 
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายโครงการทั้งเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน
1. บันทึกรายการเบิกจ่าย-รับเงิน ทั้งเงินสด และเงินฝากธนาคาร และลงบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
2. สรุปรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อยในแต่ละเดือน
3. รับวางบิล และตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารวางบิล ใบกำกับภาษี
4. ทำใบสั่งจ่ายสรุปการจ่ายเงินให้กับบริษัทต่างๆ เมื่อถึงกำหนดการจ่ายเงิน
5. ทำเช็คสั่งจ่ายให้กับบริษัทต่างๆ เมื่อถึงกำหนดการจ่ายเงิน พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
6. คุมทะเบียนทรัพย์สิน ทำรหัสทรัพย์สิน พร้อมคิดค่าเสื่อมราคา
7. ตรวจเช็ครายงานการรับเงินจากฝ่ายขาย พร้อมตรวจสอบการนำเงินเข้าธนาคาร
8. จัดทำเอกสาร และดำเนินการยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิเช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.53
9. จัดทำเอกสารหลังโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า
10. จัดเก็บเอกสารรับ เอกสารจ่ายตามระบบ
11. เป็นผู้ทำบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
12. ประสานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือการเงิน
3. ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. คุณสมบัติที่จำเป็น มีความละเอียดรอบคอบ มีบุคลิกลักษณะดี มีไหวพริบ มีความสุภาพ อ่อนโยน ใจเย็น มีความอดทน 6. ทักษะที่จำเป็น สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเครื่องใช้สำนักงานได้ สามารถอ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
สวัสดิการ  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันกลุ่ม AIA
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี
วิธีการสมัคร   ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน (แนบใบรับรองการทำงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) ส่งมาที่บริษัท
สมัครทาง E-mail
ติดต่อ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
252 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร  10900
Tel:02-941-9631-2 ต่อ 300 หรือ 202   Fax:02-941-9819
  WebSite : www.sl-estate.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้