บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด 
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายโครงการทั้งเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการเงิน
1. วิเคราะห์ และจัดทำแผนธุรกิจ รายงานด้านการเงิน และงบประมาณโครงการ
2. จัดทำ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลของการใช้งบประมาณ และรายรับเพื่อประมวลผลความสำเร็จของแผนธุรกิจ และจัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บริหาร
3. ประสานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก และบุคลากรภายนอกในการบริหารระบบ ERP สำหรับธุรกิจก่อสร้าง
4. จัดทำการวิเคราะห์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ด้านการเงินในโครงการลงทุน และธุรกิจใหม่ เพื่อดูผลตอบแทน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการดำเนินงานของผู้บริหาร
5. ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน เพื่อหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆ และโอกาสให้กับองค์กร
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน   พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการเงินไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี และการเงินไม่ต่ำกว่า 5 ปี
5. หากมีประสบการณ์ด้านการวางแผนการเงินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันกลุ่ม AIA
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี
วิธีการสมัคร   ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน (แนบใบรับรองการทำงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) ส่งมาที่บริษัท
สมัครทาง E-mail
ติดต่อ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
252 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร  10900
Tel:02-941-9631-2 ต่อ 300 หรือ 202   Fax:02-941-9819
  WebSite : www.sl-estate.com
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้