พิมพ์   |   ปิดหน้านี้

ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233

ข้อมูลส่วนตัว (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 20 มี.ค. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 20 มี.ค. 2550)
  ชื่อ - นามสกุล :   ไม่เปิดเผย
  วันเกิด :   17 กันยายน 2525 / อายุ 36 ปี
  ส่วนสูง :   ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
  เพศ :   หญิง
  สถานะสมรส :   โสด
  สัญชาติ :   ไทย
  ศาสนา :   พุทธ
  สถานะภาพทางทหาร :   -

ข้อมูลในการติดต่อ
  E-mail :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่ :   ไม่เปิดเผย
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
  รหัสไปรษณีย์ :   ไม่เปิดเผย
  โทรศัพท์ :   ไม่เปิดเผย
  มือถือ :   ไม่เปิดเผย
  Fax :   ไม่เปิดเผย

ประวัติการศึกษา
  ปัจจุบัน :   จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2548
1. การศึกษาสูงสุด
  ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
  ชื่อสถานศึกษา :   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  วุฒิการศึกษา :   ปริญาตรี บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชา :   การจัดการทั่วไป
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.68
2. การศึกษาก่อนหน้า
  ระดับการศึกษา :   ปวส.
  ชื่อสถานศึกษา :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
  วุฒิการศึกษา :   ปวส. บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชา :   การตลาด
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   2.92

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
  พร้อมทำงาน :   ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 15 วัน เหตุผล
  สถานะการทำงาน :   มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน
  สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :   การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
  ประเภทงานที่สนใจ :     1. ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
  2. การขาย/การตลาด
  3. บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  ตำแหน่งงานที่สนใจ :   1. ส่งสริมและสนับสนุนการขาย  2. บริการลูกค้าสัมพันธ์, เลขานุการ  3. ประชาสัมพันธ์, ธุรการทัวไป
  ลักษณะงานที่ต้องการ :    งานประจำ (Full Time)
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   12000 บาท

ประวัติการทำงาน
  ประสบการณ์ทั้งหมด :  4 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
  เริ่มจาก :   กรกฎาคม 2549  ถึง  มีนาคม 2550
  บริษัท :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่บริษัท :   เลขที่ 2038 หน้าซอยสุขุมวิท 60-62 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  ตำแหน่ง :   Sales Representative
  เงินเดือน :   ไม่เปิดเผย   บาท
  ลักษณะงานที่ทำ :  1. ขายและประสานงานขายสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
   2. แนะนำสินค้าตัวใหม่ๆ และให้บริการก่อน - หลังการขาย
   3. สร้างและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายขายสินค้า
   4. ติดตามและรายงานสถานการณ์ตลาด การขาย และการแข่งขัน
   
2. ประสบการณ์ทำงาน
  เริ่มจาก :   พฤศจิกายน 2548  ถึง  มิถุนายน 2549
  บริษัท :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่บริษัท :   เลขที่ 3658 ถ.พระราม๔ แขวงคลองเตย เขตคลงเตย กรุงเทพฯ 10110
  ตำแหน่ง :   IT Network Helpdesk
  เงินเดือน :   ไม่เปิดเผย   บาท
  ลักษณะงานที่ทำ :   1. ให้บริการสอบถามสินค้าและบริการสื่อสารข้อมูล ผ่านบริการ TOT Contact Center 1100
   - บริการสื่อสารข้อมูล Leased Line (วงจรเช่าโครงข่ายอินเตอร์เน็ต)
   - บริการสื่อสารข้อมูล Data Communication (อินเตอร์เน็ต)
   - บริการสื่อสารข้อมูล Broadband-ISDN (อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับพื้นที่ไม่มีคู่สาย)
   - บริการสื่อสารข้อมูล TOT Online 1222 (ฟรีอินเตอร์เน็ต)
   - บริการสื่อสารข้อมูล Public Internet Service (บัตรอินเตอร์และบัตรโทรศัพท์)
   - บริการสื่อสารข้อมูล TOT HotSpot (บัตรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย)
   - บริการสื่อสารข้อมูล IP STAR (อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย)
   - บริการสื่อสารข้อมูล Broadband-DSL (อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง)
   
   2. ให้บริการติดตั้งการใช้บริการสื่อสารข้อมูล
    แนะนำวิธีสร้างติดตั้งและใช้บริการสื่อสารข้อมูล
   - วิธีติดตั้ง Mail ใน Outlook Express
   - วิธีติดตั้ง Broadband-DSL
   - วิธีติดตั้ง TOT Online 1222
   - วิธีติดตั้ง TOT HotSpot
   - วิธีติดตั้ง TOT Netphone
   - วิธีติดตั้ง Driver Modem ADSL และ Set Username กับ Password Router / Wireless
   
   3. ให้บริการแก้ไขปัญหาการใช้บริการสื่อสารข้อมูล
    แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้งานบริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงทั่วไป
   - กรณี Error
   - กรณี Connect ไม่ได้
   - กรณี Speed ตกหรือไม่ได้ Speed ตามที่ข้อไว้
   - กรณีสัญญาณหลุดบ่อย
   - กรณีอื่นๆ
   
   4. ให้บริการรับแจ้งเหตุขัดข้องสินค้าและบริการสื่อสารข้อมูล
   5. ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนสินค้าและบริการสื่อสารข้อมูล
   
3. ประสบการณ์ทำงาน
  เริ่มจาก :   ธันวาคม 2546  ถึง  ตุลาคม 2548
  บริษัท :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่บริษัท :   เลขที่ 440 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
  ตำแหน่ง :   เลขานุการผู้อำนวยการ
  เงินเดือน :   ไม่เปิดเผย   บาท
  ลักษณะงานที่ทำ :   1. ปฏิบัติงานตามคำสั่งและอำนวยความสะดวกให้กับผู้อำนวยการ
   - รับผิดชอบงานของสำนักงานผู้อำนวยการให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
   - รับผิดชอบจัดเตรียมงานในส่วนของผู้อำนวยการ
   - จัดทำหนังสือราชการ และเก็บเอกสารทางราชการให้ผู้อำนวยการ
   - รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพของสำนักเลขานุการ
   - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
   
   2. จัดทำวาระการประชุม จดบันทึกและจัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลฯ ประชุม
    หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย ประชุมบุคลากรอื่นๆ
   - จัดประชุมคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลฯ
   - จัดประชุมหัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่าย
   - จัดประชุมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   3. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
   - รับคำสั่งหรือความต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
   - ติดต่อประสานงานบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตามคำสั่ง
   - แจ้งผลการประสานงานแก่ฝ่าย หรือผู้เกี่ยวข้องในการให้ดำเนินการประสานงานในเรื่องนั้นๆ
   - บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน
   - ประเมินความพึงพอใจของฝ่าย / บุคคลที่ต้องการประสานงาน
   
   4. ให้บริการรับ – ส่งโทรศัพท์ โทรสาร สำนักงานราชการ
   - รับใบแจ้ง สำหรับการส่งโทรสาร
   - ดำเนินการส่ง
   - แจ้งผลการส่งโทรสารแก่หน่วยงานที่ต้องการ
   - บันทึก ผลการดำเนินงาน
   

ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
  เริ่มจาก :   ธันวาคม 2548  ถึง  ธันวาคม 2548
  สถาบัน :   ศูนย์ฝึกอบรมวิชาการ (TOT ACADEMY)
  หลักสูตร :   อบรมหลักสูตรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband-DSL)
2. ประวัติการฝึกอบรม
  เริ่มจาก :   กรกฎาคม 2548  ถึง  กันยายน 2548
  สถาบัน :   มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมมาธิราช
  หลักสูตร :   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. ประวัติการฝึกอบรม
  เริ่มจาก :   พฤศจิกายน 2547  ถึง  พฤศจิกายน 2547
  สถาบัน :   มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมมาธิราช
  หลักสูตร :   เลขานุการยุคใหม่

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
  1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
  2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
 3. ภาษาจีนกลาง พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
  พิมพ์ดีด :   ภาษาไทย 36 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที
  ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :   1. ความสามารถทางด้านเล่นกีฬา วายน้ำ กีฑา วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล
   2. ความสามารถทางด้านดนตรี กีต้าร์ รำไทย ร้องเพลง แดนเซอร์
   3. ความสามารถเขียน-แปล ชวเลขไทย
   4. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express, Internet Explorer, Photoshop

โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ :   -โครงการสื่อวิทยุรายการคลินิคจิตเวช FM.59.25 Mhz.
  บุคคลอ้างอิง :   ไม่เปิดเผย

  Powered by www.BuddyJob.com