พิมพ์   |   ปิดหน้านี้

ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233

ข้อมูลส่วนตัว (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 1 ต.ค. 2560)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ต.ค. 2560)
  ชื่อ - นามสกุล :   ไม่เปิดเผย
  วันเกิด :   26 ธันวาคม 2533 / อายุ 29 ปี
  ส่วนสูง :   ส่วนสูง : ซม. น้ำหนัก : Michaelgus กิโลกรัม
  เพศ :   1
  สถานะสมรส :   หม้าย
  สัญชาติ :   ะดยทะ’
  ศาสนา :   ั•ะจยทั‘
  สถานะภาพทางทหาร :   Michaelgus

ข้อมูลในการติดต่อ
  E-mail :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่ :   ไม่เปิดเผย
  จังหวัด :  กาญจนบุรี
  รหัสไปรษณีย์ :   ไม่เปิดเผย
  โทรศัพท์ :   ไม่เปิดเผย
  มือถือ :   ไม่เปิดเผย
  Fax :   ไม่เปิดเผย

ประวัติการศึกษา
  ปัจจุบัน :   ในปี พศ. 2518
1. การศึกษาสูงสุด
  ระดับการศึกษา :   ปวส.
  ชื่อสถานศึกษา :   Michaelgus
  วุฒิการศึกษา :   Michaelgus
  สาขาวิชา :   Michaelgus
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
2. การศึกษาก่อนหน้า
  ระดับการศึกษา :   ปริญญาเอก
  ชื่อสถานศึกษา :   Michaelgus
  วุฒิการศึกษา :   Michaelgus
  สาขาวิชา :   Michaelgus
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   Michaelgus

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
  พร้อมทำงาน :  
  สถานะการทำงาน :   มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน
  สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :   อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
  ประเภทงานที่สนใจ :     1. วิศวกร
  2. ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
  3. นักข่าว/บรรณาธิการ/นักเขียน/แปลภาษา
  ตำแหน่งงานที่สนใจ :   1. Michaelgus  2. Michaelgus  3. Michaelgus
  ลักษณะงานที่ต้องการ :    งานประจำ (Full Time)
   งานนอกเวลา (Part Time)
   งานอิสระ (Freelance)
   งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   40000 บาท

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
  1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
  2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้

โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
  บุคคลอ้างอิง :   ไม่เปิดเผย

  Powered by www.BuddyJob.com