บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด 
ให้บริการในรูปแบบของการออกแบบและก่อสร้าง (Design and Construction) ทางด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างอาคารประเภท บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคาร ค.ส.ล. ทุกขนาด อพาธเม้นท์ คอนโดมิเนียม การขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล พร้อมการก่อสร้างตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่ลูกค้ากำหนด ประกอบกับการก่อสร้างงานถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต สะพานข้ามคลอง งานปรับพื้นที่ด้วยวัสดุดินถม วัสดุลูกรัง หรือวัสดุหินคลุก และงานก่อสร้างที่จอดรถยนต์ ทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ภายใต้พันธกิจที่เราให้กับลูกค้า และทีมงานวิศวกร สถาปนิก ที่พร้อมให้บริการ
Project Manager (PM)
- จัดทำกำหนดการโครงการ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดของงาน การตรวจสอบลักษณะทางเทคนิค
และการควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ
- กำหนดทิศทางการดำเนินการทางเทคนิคและหน้าที่การปฏิบัติงานวันต่อวัน
- เข้าร่วมการประชุมทางเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
- ประสานงานกับ ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดการถ่ายทอดข้อมูลอย่างถูกต้อง
- ควบคุมการบริหารงานภายใน การวางแผนจัดสรรกำลังคน กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อม
ในการดูแลจัดการปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข การดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายโครงการ เป็นต้น
- จัดให้มีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการทั้งในด้านการบริหาร และลักษณะทางเทคนิค
ของโครงการ รวมถึงการอภิปรายผล การทำงาน กิจกรรมทางเทคนิค การวิเคราะห์ และการทดสอบ
- รายงานความคืบหน้าโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
- สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา  1 อัตรา
เงินเดือน  60000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
2. วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (บริหารการก่อสร้าง)
3. มีประสบการณ์งานผู้รับเหมาและบริหารควบคุมงานก่อสร้าง (CM) ประสบการณ์อย่างต่ำ 15 ปี (ปริญญาตรี)
4. มีประสบการณ์งานผู้รับเหมาและบริหารควบคุมงานก่อสร้าง (CM) ประสบการณ์อย่างต่ำ 10 ปี (ปริญญาโท)
5. ผ่านงานประเภทโครงการอาคารสูงอย่างต่ำ 8 ชั้น หรือแนวราบขนาดใหญ่มากกว่า 10,000 ตารางเมตร
6. เคยผ่านการเป็นผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
7. เคยผ่านงานช่วงเตรียมการก่อสร้าง (Pre-Con) และมีความรู้งานประมาณราคาเป็นอย่างดี
8. ต้องสามารถลงรายละเอียดงานกำกับงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และเสนอกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาได้
9. มีใบประกอบวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า สามัญวิศวกร
สวัสดิการ  ตามโครงสร้างบริษัท
วิธีการสมัคร  + สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน
ติดต่อ  -
บริษัท นุชยา ซีวิล เอ็นจิเนีย จำกัด
100/317 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  10220
Tel:0884988851
Powered by www.BuddyJob.com 
พิมพ์   |   ปิดหน้านี้