พิมพ์   |   ปิดหน้านี้

ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233

ข้อมูลส่วนตัว (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 12 ส.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ส.ค. 2564)
  ชื่อ - นามสกุล :   ไม่เปิดเผย
  วันเกิด :   13 สิงหาคม 2521 / อายุ 43 ปี
  ส่วนสูง :   ส่วนสูง : ซม. น้ำหนัก : Ptevenvof กิโลกรัม
  เพศ :   1
  สถานะสมรส :   หม้าย
  สัญชาติ :   ะดยทะ’
  ศาสนา :   ั•ะจยทั‘
  สถานะภาพทางทหาร :   Ptevenvof

ข้อมูลในการติดต่อ
  E-mail :   ไม่เปิดเผย
  ที่อยู่ :   ไม่เปิดเผย
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
  รหัสไปรษณีย์ :   ไม่เปิดเผย
  โทรศัพท์ :   ไม่เปิดเผย
  มือถือ :   ไม่เปิดเผย
  Fax :   ไม่เปิดเผย

ประวัติการศึกษา
  ปัจจุบัน :   ในปี พศ. 2530
1. การศึกษาสูงสุด
  ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
  ชื่อสถานศึกษา :   Ptevenvof
  วุฒิการศึกษา :   Ptevenvof
  สาขาวิชา :   Ptevenvof
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
2. การศึกษาก่อนหน้า
  ระดับการศึกษา :   ต่ำกว่ามัธยม
  ชื่อสถานศึกษา :   Ptevenvof
  วุฒิการศึกษา :   Ptevenvof
  สาขาวิชา :   Ptevenvof
  เกรดเฉลี่ย (GPA.) :   Ptevenvof

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
  พร้อมทำงาน :  
  สถานะการทำงาน :   มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน
  สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา :   วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน
  ประเภทงานที่สนใจ :     1. จัดซื้อ/คลังสินค้า
  2. ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
  3. แพทย์/พยาบาล/เภสัช
  ตำแหน่งงานที่สนใจ :   1. Ptevenvof  2. Ptevenvof  3. Ptevenvof
  ลักษณะงานที่ต้องการ :    งานประจำ (Full Time)
   งานนอกเวลา (Part Time)
   งานอิสระ (Freelance)
   งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :   32500 บาท

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
  1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
  2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้

โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
  บุคคลอ้างอิง :   ไม่เปิดเผย

  Powered by www.BuddyJob.com