BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
  บริการอื่นๆ : มือถือ , ราคามือถือ , เปรียบเทียบมือถือ , ข่าวมือถือ , รีวิวมือถือ , วิธีแต่งหน้า , เคล็ดลับความสวย , วิธีลดน้ำหนัก , ดูแลผิว , รีวิว เมคอัพ , ข่าวบันเทิง , ข่าวการเมือง , ข่าวกีฬา
หางาน
หางานโรงแรม , หางานธนาคาร , หางานพยาบาล , หางานขาย , หางานแม่บ้าน 

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

TEAM GROUP

ทีมกรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 โดยให้บริการในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม จากนั้น จึงขยายสาขาการบริการไปในด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ สาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงาน อาคาร การจัดการ รวมทั้งการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือ การให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ด้วยความยึดมั่นในปรัชญาการทำงานที่ให้ความสำคัญกับบริการ คุณภาพ และการทำงานเป็นทีม เราจึงพร้อมมอบบริการด้วยแนวทางที่ สร้างสรรค์ คุ้มค่า และตรงเวลา ผ่านทีมบุคลากรมืออาชีพ และระบบการทำงานที่ทันสมัย เปี่ยมประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าในอนาคต

OUR SERVICES - Infrastructure and Environment / Energy / Corporate and Project Management / Communications & Public Participation

- Infrastructure and Environment , Energy ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ของเรา อันประกอบด้วยวิศวกรมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญ ยังพร้อมให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการและการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ งานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม - แหล่งน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำ ,การคมนาคมและโลจิสติกส์,การพัฒนาเมืองและการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมธรณีเทคนิค, การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง การจัดการด้านพลังงานด้วย ในท่ามกลางวิกฤตพลังงาน ทีมกรุ๊ป เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพลังงานที่สะอาด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานชีวมวล และการผลิตพลังงานทดแทนอื่นๆ รวมทั้งความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานร่วม ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และพลังงานจากของเสียในรูปแบบการบริการแบบครบวงจร

- Corporate and Project Management นอกจากนี้ งานบริการของเรา นอกจากจัดการและเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วนั้นและเพื่อสร้างความมั่นใจว่า โครงการต่างๆ จะสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิผล ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้ ทีมกรุ๊ปจึงได้จัดหน่วยงาน การบริหารจัดการองค์กรและโครงการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และแปลงบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติโครงการ ครอบคลุมบริการตั้งแต่ระยะก่อนดำเนินการก่อสร้าง ไปจนถึงหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ การควบคุมการดำเนินโครงการจนไปสู่การวางแผนประเมินผลโครงการ รวมถึง การบริหารความเสี่ยง สัญญาโครงการ และการระงับข้อพิพาทคู่สัญญา

- Communications & Public Participation มากไปกว่าการบริหารและจัดการงานวิศวกรรม ทีมกรุ๊ปเห็นถึงความสำคัญการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรหรือโครงการ ที่จะผลักดันให้ลูกค้าภายใต้การดูแลของเราสามารถที่จะดำเนินกิจการ โดยได้รับการยอมรับและการมีส่วนร่วมจากสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิผลนับเป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เราจึงให้ บริการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเสมอมา

KNOWLEDGE MANAGEMENT จากความแข็งแกร่งของทีมงาน และความเป็นมืออาชีพในการบริการของเราทำให้เกิดการยอมรับและมอบความไว้วางใจให้เราบริการอย่างต่อเนื่องมายาวนาน โดยประสบการณ์ที่หลากหลายเกิดจากการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ละโครงการถูกจัดเก็บในรูปแบบ Digital File ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทางห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดขึ้นมาจากการรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ จากหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคลังความรู้ (Stock of Knowledge) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโครงการต่างๆ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นผ่านทีมชุมชนนักปฏิบัติ(Community of Practice) เป็นประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการแก้ไขปัญหางาน อันเป็นความรู้ที่ไม่มีระบุไว้ในตำรา นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการพัฒนาศักยภาพ และการดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและเอกชน

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY นอกจากความมุ่งมั่นในการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการทำงานของกลุ่มบริษัททีมแล้ว เรายังตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ กลุ่มบริษัททีมได้ตั้งปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการช่วยเหลือสังคม การส่งเสริมจริยธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

กลุ่มบริษัททีม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลต่อเนื่องสู่อนาคตวันข้างหน้า

เยี่ยมเว็บไซต์ ชม ข่าว บทความ สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับน้ำท่วมรวมถึงโครงการที่สำคัญต่างๆของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ : http://www.teamgroup.co.th/index.php/th/news-publications/flood.htmlที่อยู่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10230


โทร 02-509-9000


1. ช่างเทคนิคควบคุมอาคาร

•ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบอิเลกทรอนิก และระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 20 เม.ย. 2557


  2. Railway / Highway Engineer


  *ออกแบบงานระบบรถไฟและอุปกรณ์อื่นๆ
  *ออกแบบงานระบบทางหลวง  ผู้สมัครที่สนใจกรุณาส่งประวัติของท

  อัตรา 4

  เงินเดือน ต่อรองได้

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 20 เม.ย. 2557


  3. Hydraulic Structural Engineer

  • ออกแบบโครงสร้าง Hydraulic Structure
  • ประสานงานกับทีมงานออกแแบบ

  ผู้สมัครที่สนใจกรุณ

  อัตรา 3

  เงินเดือน Negotiable

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 20 เม.ย. 2557


  4. Chemist

  - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย เช่น pH, BOD, COD Fe, Cu, Zn, As, Se(วิเคราะห์โลหะโดยเครื่อง AAS)

  อัตรา 2

  เงินเดือน 28-35

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 20 เม.ย. 2557


  5. Mechanical Engineer (วิศวกรเครื่องกล)

  ออกแบบ สร้าง และติดตั้ง ระบบกำจัดฝุ่น กำจัดกลิ่น ระบบระบายอากาศ โรงงานอาหารสัตว์ ระบบลำเลียง สะพานชั

  อัตรา 3

  เงินเดือน ต่อรองได้

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 20 เม.ย. 2557


  6. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  We urgently require Thai Nationality by having prime experience in Environmental Sci fields, EIA, HI

  อัตรา 5

  เงินเดือน Negotiable

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 20 เม.ย. 2557


  7. Public Relation

  -วางแผนการประชาสัมพันธ์
  - เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนบทเสียงตามสายเพื่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกขอ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000-25000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 20 เม.ย. 2557


  8. Structural Engineer (วิศวกรโครงสร้าง)

  - ศึกษา / วิเคราะห์ / ออกแบบโครงสร้างงานอาคารสูง โรงงาน เขื่อน
  - ศึกษา / วิเคราะห์ / ออกแบบโครงสร้า

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน Negotiate

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 20 เม.ย. 2557


  9. Recruitment Officer

  -Handling recruitment assignments including screening applications, interviewing candidates and scre

  อัตรา 2

  เงินเดือน Negotiable

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 20 เม.ย. 2557


  10. วิศวกรโยธา

  - ควบคุมงานก่อสร้างงานรถไฟฟ้า / คอนโดมิเนียม / งานถนน / โรงงาน
  - จัดทำรายงานประจำวัน, รายงานประจำสั

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 20 เม.ย. 2557


  11. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  -ติดต่อประสานงานในส่วนงานจัดซื้อ
  -ตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
  -ตรวจสอบทรัพย์สินหน่วยงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 20 เม.ย. 2557


  12. Inspector ประจำรถไฟฟ้าสายสีแดง

  INSPECTOR - Bangkok MRT Red Line Project

  - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง
  - ควบค

  อัตรา 40

  เงินเดือน ต่อรองได้

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

  วันที่ 20 เม.ย. 2557


  13. Inspector คุมงานโครงการก่อสร้างเขื่อนที่ สปป. ลาว

  คุมงานก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำประเทศ สาธารณรัฐประชาชนลาว

  สวัสดิการ
  เงินเดือน
  เบี้ยเลี้ยง
  เงิ

  อัตรา 50

  เงินเดือน ต่อรองได้

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 20 เม.ย. 2557


  14. Environmental Scientist - HIA

  provide recommendations to increase positive health outcomes and minimize adverse health outcomes.

  อัตรา 2

  เงินเดือน 30-55

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง

  วันที่ 20 เม.ย. 2557
  หางาน สุราษฎร์ธานี   หางานโรงงานระยอง   หางานเขตมีนบุรี   หางานผู้แทนยา   หางานพิษณุโลก   หางานพัทยาใต้   หางานยะลา   หางานกาญจนบุรี   หางาน กาฬสินธุ์   หางานราชการสงขลา   หางานฟอกย้อม   หางานแถวลาซาล   หางานขับรถผู้บริหาร   หางานธนาคาร   หางานแหลมฉบัง   หางานสมุย   หางานในเขตประเวศ   หางานจันทบุรี   หางานที่ระยอง   หางานธุรการ   หางานราชบุรี   หางานจังหวัดระนอง   หางานวิศวกรโยธา   หางาน ชลบุรี   หางานในสมุทรสาคร   หางานดีเทลยา   หางานรถเช่า   หางานพัทยา   หางานนครสวรรค์   หางานอุตรดิตถ์   หางานพาสทาม   หางานกาฬสินธุ์   หางานคอมพิวเตอร์   หางานโรจนะ อยุธยา   หางานชลบุรี   , เคสไอโฟน5s เคสไอโฟน5 เคสไอโฟน เคสไอโฟน4 เคส iphone 5s เคส iphone แบตสํารอง แบตสำรอง แบตสํารองมือถือ แบตเตอรี่สํารอง เคส s4 เคสแกรนด์2 เคสโน๊ต3 เคสs4 เคส grand 2 เคส note 3 นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาข้อมือผู้หญิง นาฬิกาข้อมือผู้ชาย นาฬิกาแฟชั่น จักรยาน จักรยานเสือภูเขา จักรยานพับได้ จักรยานญี่ปุ่น จักรยานมือสอง  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

  © Copyright 2004-2014 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-187-1362 | Fax : 02-187-1360 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30