BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ติดตามรับข่าวสารพร้อมร่วมเล่นกิจกรรมกับเราได้ทาง Facebook.com ค่ะ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

TEAM GROUP

ทีมกรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 โดยให้บริการในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม จากนั้น จึงขยายสาขาการบริการไปในด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ สาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงาน อาคาร การจัดการ รวมทั้งการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือ การให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ด้วยความยึดมั่นในปรัชญาการทำงานที่ให้ความสำคัญกับบริการ คุณภาพ และการทำงานเป็นทีม เราจึงพร้อมมอบบริการด้วยแนวทางที่ สร้างสรรค์ คุ้มค่า และตรงเวลา ผ่านทีมบุคลากรมืออาชีพ และระบบการทำงานที่ทันสมัย เปี่ยมประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าในอนาคต

OUR SERVICES - Infrastructure and Environment / Energy / Corporate and Project Management / Communications & Public Participation

- Infrastructure and Environment , Energy ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ของเรา อันประกอบด้วยวิศวกรมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญ ยังพร้อมให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการและการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ งานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม - แหล่งน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำ ,การคมนาคมและโลจิสติกส์,การพัฒนาเมืองและการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมธรณีเทคนิค, การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง การจัดการด้านพลังงานด้วย ในท่ามกลางวิกฤตพลังงาน ทีมกรุ๊ป เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพลังงานที่สะอาด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานชีวมวล และการผลิตพลังงานทดแทนอื่นๆ รวมทั้งความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานร่วม ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และพลังงานจากของเสียในรูปแบบการบริการแบบครบวงจร

- Corporate and Project Management นอกจากนี้ งานบริการของเรา นอกจากจัดการและเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วนั้นและเพื่อสร้างความมั่นใจว่า โครงการต่างๆ จะสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิผล ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้ ทีมกรุ๊ปจึงได้จัดหน่วยงาน การบริหารจัดการองค์กรและโครงการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และแปลงบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติโครงการ ครอบคลุมบริการตั้งแต่ระยะก่อนดำเนินการก่อสร้าง ไปจนถึงหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ การควบคุมการดำเนินโครงการจนไปสู่การวางแผนประเมินผลโครงการ รวมถึง การบริหารความเสี่ยง สัญญาโครงการ และการระงับข้อพิพาทคู่สัญญา

- Communications & Public Participation มากไปกว่าการบริหารและจัดการงานวิศวกรรม ทีมกรุ๊ปเห็นถึงความสำคัญการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรหรือโครงการ ที่จะผลักดันให้ลูกค้าภายใต้การดูแลของเราสามารถที่จะดำเนินกิจการ โดยได้รับการยอมรับและการมีส่วนร่วมจากสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิผลนับเป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เราจึงให้ บริการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเสมอมา

KNOWLEDGE MANAGEMENT จากความแข็งแกร่งของทีมงาน และความเป็นมืออาชีพในการบริการของเราทำให้เกิดการยอมรับและมอบความไว้วางใจให้เราบริการอย่างต่อเนื่องมายาวนาน โดยประสบการณ์ที่หลากหลายเกิดจากการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ละโครงการถูกจัดเก็บในรูปแบบ Digital File ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทางห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดขึ้นมาจากการรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ จากหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคลังความรู้ (Stock of Knowledge) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโครงการต่างๆ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นผ่านทีมชุมชนนักปฏิบัติ(Community of Practice) เป็นประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการแก้ไขปัญหางาน อันเป็นความรู้ที่ไม่มีระบุไว้ในตำรา นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการพัฒนาศักยภาพ และการดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและเอกชน

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY นอกจากความมุ่งมั่นในการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการทำงานของกลุ่มบริษัททีมแล้ว เรายังตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ กลุ่มบริษัททีมได้ตั้งปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการช่วยเหลือสังคม การส่งเสริมจริยธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

กลุ่มบริษัททีม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลต่อเนื่องสู่อนาคตวันข้างหน้า

เยี่ยมเว็บไซต์ ชม ข่าว บทความ สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับน้ำท่วมรวมถึงโครงการที่สำคัญต่างๆของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ : http://www.teamgroup.co.th/index.php/th/news-publications/flood.htmlที่อยู่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10230


โทร 02-509-9000หางานแม่บ้าน   หางานสงขลาหาดใหญ่   หางานปทุมธานี   หางานจังหวัดระนอง   หางานpc   หางานซอยลาซาล   หางานเพชรบูรณ์   หางานกุ๊ก   หางานระยอง   หางานชุมพร   หางานปราจีนบุรี   หางานแหลมฉบัง   หางานนครสวรรค์   หางาน ภาษาจีน   หางานเลขานุการ   หางานหาดใหญ่   หางาน นครสวรรค์   หางาน pc   หางานดอนเมือง   หางานพริตตี้   หางานยะลา   หางานด้านน้ำมัน   หางาน ขอนแก่น   หางาน สระบุรี   หางานสระบุรี   หางานช่างภาพ   หางาน freelance   หางาน สงขลา   หางานธนาคาร   หางานจันทบุรี   หางานนครปฐม   หางาน อยุธยา   หางานเลย   หางานแถวปิ่นเกล้า   หางานอสังหา   หางานจังหวัดระยอง   หางานคลีนิคความงาม   , เคสไอโฟน5s เคสไอโฟน5 เคสไอโฟน เคสไอโฟน4 เคส iphone 5s เคส iphone แบตสํารอง แบตสำรอง แบตสํารองมือถือ แบตเตอรี่สํารอง เคส s4 เคสแกรนด์2 เคสโน๊ต3 เคสs4 เคส grand 2 เคส note 3 นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาข้อมือผู้หญิง นาฬิกาข้อมือผู้ชาย นาฬิกาแฟชั่น จักรยาน จักรยานเสือภูเขา จักรยานพับได้ จักรยานญี่ปุ่น จักรยานมือสอง
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 111/55 ซ.รามอินทรา40 ถ.รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230

© Copyright 2004-2015 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-552-6718 | Fax : 02-552-6719 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30