BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

TEAM GROUP

ทีมกรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 โดยให้บริการในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม จากนั้น จึงขยายสาขาการบริการไปในด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ สาธารณูปโภคพื้นฐาน พลังงาน อาคาร การจัดการ รวมทั้งการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือ การให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร ด้วยความยึดมั่นในปรัชญาการทำงานที่ให้ความสำคัญกับบริการ คุณภาพ และการทำงานเป็นทีม เราจึงพร้อมมอบบริการด้วยแนวทางที่ สร้างสรรค์ คุ้มค่า และตรงเวลา ผ่านทีมบุคลากรมืออาชีพ และระบบการทำงานที่ทันสมัย เปี่ยมประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าในอนาคต

OUR SERVICES - Infrastructure and Environment / Energy / Corporate and Project Management / Communications & Public Participation

- Infrastructure and Environment , Energy ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ของเรา อันประกอบด้วยวิศวกรมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญ ยังพร้อมให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการและการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ งานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม - แหล่งน้ำและไฟฟ้าพลังน้ำ ,การคมนาคมและโลจิสติกส์,การพัฒนาเมืองและการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมธรณีเทคนิค, การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง การจัดการด้านพลังงานด้วย ในท่ามกลางวิกฤตพลังงาน ทีมกรุ๊ป เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพลังงานที่สะอาด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานชีวมวล และการผลิตพลังงานทดแทนอื่นๆ รวมทั้งความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานร่วม ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และพลังงานจากของเสียในรูปแบบการบริการแบบครบวงจร

- Corporate and Project Management นอกจากนี้ งานบริการของเรา นอกจากจัดการและเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วนั้นและเพื่อสร้างความมั่นใจว่า โครงการต่างๆ จะสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิผล ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้ ทีมกรุ๊ปจึงได้จัดหน่วยงาน การบริหารจัดการองค์กรและโครงการ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และแปลงบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติโครงการ ครอบคลุมบริการตั้งแต่ระยะก่อนดำเนินการก่อสร้าง ไปจนถึงหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ การควบคุมการดำเนินโครงการจนไปสู่การวางแผนประเมินผลโครงการ รวมถึง การบริหารความเสี่ยง สัญญาโครงการ และการระงับข้อพิพาทคู่สัญญา

- Communications & Public Participation มากไปกว่าการบริหารและจัดการงานวิศวกรรม ทีมกรุ๊ปเห็นถึงความสำคัญการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรหรือโครงการ ที่จะผลักดันให้ลูกค้าภายใต้การดูแลของเราสามารถที่จะดำเนินกิจการ โดยได้รับการยอมรับและการมีส่วนร่วมจากสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิผลนับเป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เราจึงให้ บริการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเสมอมา

KNOWLEDGE MANAGEMENT จากความแข็งแกร่งของทีมงาน และความเป็นมืออาชีพในการบริการของเราทำให้เกิดการยอมรับและมอบความไว้วางใจให้เราบริการอย่างต่อเนื่องมายาวนาน โดยประสบการณ์ที่หลากหลายเกิดจากการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ละโครงการถูกจัดเก็บในรูปแบบ Digital File ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทางห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดขึ้นมาจากการรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ จากหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคลังความรู้ (Stock of Knowledge) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโครงการต่างๆ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นผ่านทีมชุมชนนักปฏิบัติ(Community of Practice) เป็นประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการแก้ไขปัญหางาน อันเป็นความรู้ที่ไม่มีระบุไว้ในตำรา นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการพัฒนาศักยภาพ และการดำเนินโครงการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและเอกชน

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY นอกจากความมุ่งมั่นในการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการทำงานของกลุ่มบริษัททีมแล้ว เรายังตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ กลุ่มบริษัททีมได้ตั้งปณิธานในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการช่วยเหลือสังคม การส่งเสริมจริยธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

กลุ่มบริษัททีม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลต่อเนื่องสู่อนาคตวันข้างหน้า

เยี่ยมเว็บไซต์ ชม ข่าว บทความ สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับน้ำท่วมรวมถึงโครงการที่สำคัญต่างๆของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ : http://www.teamgroup.co.th/index.php/th/news-publications/flood.htmlที่อยู่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10230


โทร 02-509-9000หางานประกันภัย   หางาน สมุทรปราการ   หางานบริษัทต่างชาติ   หางานลพบุรี   หางานพัทยาใต้   หางานทัวร์   หางานแถวปทุมธานี   หางาน ภาษาจีน   หางานเกาะสมุย   หางานพัทยา   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานที่บางใหญ่   หางานหัวหิน   หางานพัทลุง   หางานจิวเวลรี่   หางานก่อสร้าง   หางานฟอกย้อม   หางานวิศวกรโยธา   หางานสารคาม   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน , เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานเสือหมอบ , ขายสุนัข , โทรศัพท์มือถือ , เคสไอโฟน6 , แบตสำรองBuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2017 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30