ข้อตกลงการใช้บริการของ BuddyJob.com

เพื่อสิทธิประโยชน์ในการใช้งานกับ BuddyJob.com สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานควรอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. BuddyJob.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เงื่อนไข ข้อกำหนด เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ได้โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบและ/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด

2. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน ขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้กับ BuddyJob.com เป็นความจริงทุกประการ หาก BuddyJob.com ได้ตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน และ/หรือ ข้อมูลเท็จ BuddyJob.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆในทุกกรณี

3. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานจะต้องทำการรักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username), รหัสผ่าน (Password), ไว้เป็นความลับ BuddyJob.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น หากสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานได้รับความเสียหายจาก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าว

4. การกระทำใดๆที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการและ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน BuddyJob.com กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำของสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานเอง และมีผลผูกพันต่อสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน โดยสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานไม่ต้องลงนามในเอกสารใดๆ

5. BuddyJob.com มิได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่างๆของผู้สมัครงาน และผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการ ดังนั้น BuddyJob.com จึงไม่รับประกัน ความถูกต้องสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหาทั้งหมด สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน ต้องรับผิดชอบต่อการนำเสนอข้อมูลต่างๆแต่เพียงผู้เดียว

6. BuddyJob.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณา และค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ เมื่อสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานเข้ามาใช้บริการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้นๆแล้ว โดยจะประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมต่างๆให้ผู้บริการทราบผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

7. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานรับทราบว่า การให้บริการของทางเวบไซต์เป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความสะดวกแก่สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน ดังนั้นสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานตกลงยอมรับในความเสียหายใดๆที่เกิดจากความผิดพลาด ข้อบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์ต่างๆหรือจากการกระทำของสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานเอง หรือจากการกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม

8. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานรับทราบว่าการใช้บริการใดๆจะต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่ทางเวบไซต์ในการดำเนินตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ โดยสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานจะไม่เรียกร้องให้ทางเวบไซต์ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการ

9. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานรับทราบและยอมรับ BuddyJob.com มีสิทธิ์ในการยกเลิกแก้ไข เปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรือ รหัสผ่าน (Password) หรือการให้บริการใดแก่ท่านทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. BuddyJob.com จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ข้อบกพร่อง และ/หรือ อื่นใดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการโพส ประกาศ โฆษณา หรือด้วยวิธีการใดในการนำเสนอบนเวบไซต์ของ BuddyJob.com รวมทั้ง การสูญเสีย เสียหาย หรือถูกทำลายของข้อมูลใดๆ ซึ่งถือว่ากระทำโดยตัว สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานเอง

11. BuddyJob.com ไม่อนุญาตให้สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ ธุรกิจประเภท MLM , Work@Home , ขายตรง , ประกันชีวิต หรือธุรกิจที่มีการค้นหาประวัติเป็นจำนวนมากโดยไม่ดูคุณสมบัติ เป็นสมาชิก หากมีการตรวจพบ BuddyJob.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆในทุกกรณี

12. การพิจารณาดำเนินการใดๆก็ตามในทุกกรณีของ BuddyJob.com ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน เข้าใจและยอมรับตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญา ต่อ บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ของ BuddyJob.com ในทุกกรณี จึงได้ทำการตกลงยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก

สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานได้ทำความเข้าใจ ยอมรับเงื่อนไงและข้อตกลงข้างต้นแล้ว

BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |