BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


งานราชการ > วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน อาจารย์ประจำ ด่วน จำนวน 30 อัตราวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน อาจารย์ประจำ ด่วน จำนวน 30 อัตรา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน อาจารย์ประจำ ด่วน จำนวน 30 อัตรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชน เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่จะผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีศักยภาพ สามารถทำงานได้จริง สอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี แบ่งเป็น 5 คณะวิชา ดังนี้ คือ คณะเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยเปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน อาจารย์ประจำ ด่วน
1.หัวหน้าฝ่ายการเงิน 1 อัตรา
2.หัวหน้าฝ่ายหลักสูตร   1 อัตรา
3.หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (ด้านงานหลักสูตร)
4.หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์   จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งผู้บริหาร
    -    จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
    -    มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป
    ตำแหน่งอาจารย์ประจำ
1.อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
2.อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
3.อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
4.อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล จำนวน 3 อัตรา
 (รู้เรื่องกราฟฟิคดีไซน์และสามารถตัดต่อภาพยนตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5.อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 3 อัตรา ด่วน
6.อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน  1 อัตรา ด่วน
7.อาจารย์ประจำวิชาการตลาด จำนวน 2 อัตรา
8.อาจารย์สาขาการเงินการธนาคาร  5 อัตรา
9.อาจารย์สาขาการจัดการ 5 อัตรา
10.อาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์  1 อัตรา ด่วน
11.อาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ด่วน
12.อาจารย์ฟิสิกส์ 1 อัตรา ด่วน


    คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ
    - จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
    - มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป


เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา (มืออาชีพ)
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จำนวน 2  อัตรา
3. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ด้าน Webmaster  จำนวน 1 อัตรา  ด่วน
(มืออาชีพ) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
    - มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป
        ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต้องมีบุคลิก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
    สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 7 ชั้น 1 หรือทางไปรษณีย์ หรือ


 E-mail : .human@siamtechno.ac.th /auntika.hr@gmail.com   ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46  ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันทำการ  วันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. โทรศัพท์ : 0 2-878 5060 ,0 2-878 5020  
โทรสาร 0 2-878 5012


โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการส

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครงานบุคคลเ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจั

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาป

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนัก

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครงาน รับสม้ครบุค

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

โรงพยาบาลขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมศิลปากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือก

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัครงาน ตำแหน่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร รับสม

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมศิลปากร เปิดสอบราชการ หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ว

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งพน

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงา

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครงาน ต

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2559
โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการส

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครงาน ตำแหน่งพ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครงาน ตำ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเครื

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง รับสมัครงานบุคคลเ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจั

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครงาน

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สง

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาป

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนัก

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงาน ตำแ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครงาน รับสม้ครบุค

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2559

ตำรวจ , ธนาคาร , กรมการจัดหางาน , กองทัพอากาศ , อาจารย์ , กรมประมง , ทหาร , ธนาคารออมสิน , กองทัพบก , กรมเชื้อเพลิงพลังงาน , อาหารและยา , กองทัพเรือ , ครู , โรงพยาบาล , กองทัพ ,
BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

© Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

sitemap
ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30