BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     

TN GROUP


TN Group Is Leading Of Manufacturer & Trading In Industrial Products. Over The Past 50 Years Of Experience, Striving To Deliver The High Quality Products To Serve Customer Inquiry Is Our Main Philosophy.
กลุ่มบริษัททีเอ็น เป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตและนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปี เราดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า คือ หัวใจในการทำงานของเรา

Our Product:
Tn Group ศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร
Antipollution: งานระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น ควัน ละอองน้ำมัน ละอองสี
Automation: ระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั้งอินเวอร์เตอร์ ไดร์ฟ เซอร์โว จอทัชสกรีน delta และ Hyundai Robot
Combustion: เครื่องพ่นไฟ ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน จากประเทศอิตาลีและเยอรมัน
Fan And Blower: ผลิตและนำเข้าพัดลมและโบลเวอร์ สำหรับการใช้งานในทุกอุตสาหกรรม
Transmission: ระบบส่งกำลังทั้ง มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์เกียร์ วเกียร์ทด สายพาน pulley coupling
Water Pump: ผู้นำระบบเครื่องสูบน้ำในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อสังหาริมทรัพย์ และอาคารสูงต่างๆ
Engineering Project System: ออกแบบและติดตั้ง มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง โบลเวอร์อุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์สลิปลิงค์ และอื่น ๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
Dealer: ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเกษตร ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย

Our Branch:
• สำนักงานใหญ่ เพชรเกษม
• สนง.เพชรเกษม ซอย 91 สะพานพุทธ
•สนง.ซอยวัดท่าไม้ สมุทรสาคร
• สนง.สะพานพุทธ
•สนง.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
•ศูนย์จัดส่งสินค้า อ้อมใหญ่ สมุทรสาคร

ส่วนโรงงานการผลิต
• บริษัท เวนซ์ อิเลคทริค จำกัด เพชรเกษม ผลิตมอเตอร์และปั๊มน้ำ เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
• บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด เพชรเกษม 91 ผลิตพัดลมและโบลเวอร์อุตสาหกรรม
•บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด ซอยวัดท่าไม้ ผลิตพัดลมและโบลเวอร์ที่ใช้ในอาคาร

ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต/เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
รายละเอียดงาน
.วางแผนงาน ประสานงาน และควบคุมงานของหน่วยผลิต ผ่านทางผู้ควบคุมงาน
.ร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่บริหาร วิเคราะห์การพยากรณ์เกี่ยวกับการขาย วิเคราะห์ปัญหาตลาด และวิเคราะห์ปัญหาการจำหน่าย เพื่อวางแผนงานและพัฒนาระเบียบวิธีการผลิตกับการประมาณการเวลาและต้นทุนการผลิต
.ชี้แจงให้ผู้ควบคุมงานซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาได้ทราบถึงนโยบายของบริษัทและระเบียบวิธีการผลิตและสั่งให้ปฏิบัติการ ปรึกษาหารืิอกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับรายการวัตถุดิบที่ใช้
.บันทึกผลการผลิตต้นทุนแรงงานและวัสดุที่ใช้ และค่าเสื่อมของอุปกรณ์ เพื่อให้เชื่อแน่ว่าต้นทุนการดำเนินงานนั้นพอดีกับงบประมาณที่ตั้งไว้
.รายงานให้เจ้าหน้าที่บริหารของโรงงานทราบถึงปริมาณการผลิต และวันที่งานเสร็จ เริ่มใช้หรือประเมืนมาตรการที่ได้วางไว้เพื่อประบปรุงวิธีการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
.เสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน และเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องจักรกับอุปกรณ์ที่ใช้ วางแผนสำรวจ เช่น สำรวจผลการใช้กำลังคน และความต้องการกำลังคนตามโครงการ
.รายงานความก้าวหน้าและการประเมินความสามารถในการผลิตโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
.แก้ไขอุปสรรคของงาน และรายงานให้ผู้บริหารงานทราบตลอดเวลาในเรื่องตังต่อไปนี้
1.การลดต้นทุนการผลิต
2.กำลังการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
3.ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
4.ประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
5.ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
6.ความพร้อมของวัตถุดิบที่มีราคาต่ำในการป้อนหน่วยผลิต
7.สิ่งอำนวยความสะดวกและสำนักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดี และเหมาะสมกับธุรกิจ
8.ออกแบบตารางการคุมกำหนดเวลา เพื่อควบคุมการดำเนินงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัด สมุทรสาคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ
3. ประสบการณ์ด้านงานวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบ 2-3 ปี ขึ้นไป
4. สนใจกับเหตุการณ์ ข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
5. มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสามารถในการเจรจา มีความเป็นผู้นำ
7. สามารถดำเนินหรือวิเคราะห์สถานการณ์ และคาดการณ์แนวโน้มด้านการผลิตได้
8. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในงานจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ และใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในงานวางแผนการผลิต มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง BOM (Bill of Material)และ JIT (Just in Time) ดี
9. มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษดี
10. หากใช้โปรแกรม Infor-Syteline ได้จะพิจารณาพิเศษ

ติดต่อ
แผนกสรรหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณนิภาพร ศรีจันทร์

สวัสดิการ
1. เบี้ยขยัน
2. ค่าที่พัก (กรณีไปทำงานต่างจังหวัด)
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง
4. ค่า Incentive
5. ค่าน้ำมัน
6. ค่าโทรศัพท์
7. ค่ายินดีมงคลสมรส
8. ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
9. กองทุนการศึกษา
10. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
11. ประกันชีวิต
12. รางวัลพนักงานดีเด่นด้านการมาทำงานประจำปี
13. รางวัล SMILE
14. กองทุนเงินกู้
15. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
16. ค่าแนะนำเพื่อนสมัครงาน
17. โบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี
18. กฐินสามัคคี
19. ข้าวกลางวัน
20. ยูนิฟอร์ม
21. อุปกรณ์ Safety
22. ตรวจสุขภาพประจำปี
23. เยี่ยมไข้กรณีเป็นผู้ป่วยใน
24. รับขวัญบุตร
25. รถรับ-ส่ง
26. Notebook
27. เลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและกีฬาสี
28. ทำบุญเดือนเกิดพนักงาน
29. สนามฟุตบอลและแบดมินตัน
30. วิปัสสนา
31. มาม่าช่วง OT
32. เรียนภาษาอังกฤษ
33. ห้องพยาบาล
34. ลากิจเฝ้าภรรยาคลอดบุตร
35. ลาไปเลือกตั้งท้องถิ่น
36. ลาเนื่องในโอกาสพิเศษ
37. ซื้อสินค้าบริษัทได้ในราคาพิเศษ

วิธีการสมัคร
1. ส่งประวัติมาที่ E-mail ตามที่ระบุ
2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ ได้รับการสัมภาษณ์ทันที

เอกสารหลักฐานการสมัครงาน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองจบการศึกษา
5. ใบรับรองการผ่านงาน 1 ชุด
6. ใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ตำแหน่งงานที่ระบุ)
7. สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด

TN GROUP


92/1 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ( ติดถนนเพชรเกษม ใกล้ ถ.พุทธมณฑลสาย4 ) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
Tel: 02-115-5000 #212, 234 Fax: 02-115-5555, +02-420-7678
WebSite: WWW.TNGROUP.CO.TH

     
ตำแหน่งงานอื่นๆของ "TN GROUP"
TN GROUP > หัวหน้าแผนกสรรหา (ด่วนมาก)
TN GROUP > ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ & QMR
TN GROUP > Sales Engineer
TN GROUP > เจ้าหน้าที่การเงิน
TN GROUP > Import - Export
TN GROUP > เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำสาขาบางนา และสำนักงานใหญ่)
TN GROUP > ผจก.บัญชี
TN GROUP > ผู้จัดฝ่ายส่วนผลิต ผู้จัดการโรงงาน
TN GROUP > เจ้าหน้าที่การตลาดหางานพิษณุโลก   หางานเขตลาดกระบัง   หางานขับรถ18ล้อ   หางาน อีเว้นท์   หางานที่บางใหญ่   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานสารคาม   หางาน พนักงานขับรถ   หางานพิดโลก   หางานพัทยาใต้   หางานแคชเชียร์   หางานเชียร์เบียร์   หางานวิจัย   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานชัยนาท   หางานภาษาอังกฤษ   หางาน หัวหิน   หางานจังหวัดตาก   หางานทำที่ตรัง   หางานบางแค   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , เที่ยว , มือถือ , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap