ประเภทของการสัมภาษณ์งานที่คุณต้องรู้

การสัมภาษณ์งาน คือ การทำความรู้จัก พิจารณากันและกัน ทั้งตัวผู้สมัครงานทำความรู้จักกับองค์กรหรือลักษณะของงาน และผู้สัมภาษณ์ทำความรู้จักกับผู้สมัครงาน ให้ทราบถึงคุณสมบัติที่มีว่าตรงกับตำแหน่งงานนั้นหรือไม่

ประเภทของการสัมภาษณ์งานที่คุณต้องรู้

   ความหมายของการสัมภาษณ์ตามตัวอักษรหมายถึง “การพิจารณาซึ่งกันและกัน” การสัมภาษณ์งานช่วยให้บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปสามารถประเมินซึ่งกันและกันในเรื่องที่เกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงานได้

ซึ่งในการสัมภาษณ์งานสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น

1. การสัมภาษณ์งานแบบตัวต่อตัว  

กล่าวคือ จะเป็นการสัมภาษณ์งานที่มีผู้ถูกสัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ฝั่งละคนเท่านั้น การสัมภาษณ์ประเภทนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมและแพร่หลาย อาจมีการสัมภาษณ์เป็นรอบๆไป

2. การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม  

กล่าวคือ จะเป็นการสัมภาษณ์ที่มีผู้ถูกสัมภาษณ์เพียงคนเดียว แต่ผู้สัมภาษณ์จะมีสองคนขึ้นไป อาจถึงสี่ถึงห้าคน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งนั้นๆ ต้องเกี่ยวข้องกับส่วนงานใดบ้าง

3. การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์  

กล่าวคือ จะเป็นการสัมภาษณ์โดยใช้การพูดคุยสอบถามทางโทรศัพท์ โดยอาจฟังตามน้ำเสียง และจับไหวพริบในการตอบคำถามเป็นต้น นิยมใช้กับผู้สมัครที่ไม่สะดวกมาสัมภาษณ์งานพื้นที่ของนายจ้าง


ข้อควรระวังในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะสัมภาษณ์งาน

• ไม่เตรียมการอย่างดีสำหรับการสัมภาษณ์

• การพูดคุยมากเกินไป

• พูดถึงงานที่ผ่านมา / นายจ้างในเชิงลบ

• ถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ / วันหยุดพักผ่อนเร็วเกินไป

ข้อควรพึงปฏิบัติในการสัมภาษณ์งาน

• การเตรียมตัวที่ดี

• สุภาพและสง่า

• เน้นตอบสนอง (ยกตัวอย่างที่ดี)

• แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่น่าสนใจและมีความเชื่อมั่น

• แสดงทัศนคติในแง่ดีและมีมุมมองเชิงบวก

• เป็นผู้ฟังที่ดีฟังและสังเกตการณ์

• ถามถ้าคุณไม่เข้าใจคำถาม

• ข้อมูลเกี่ยวกับฐานความสำเร็จที่ผ่านมา, ประสบการณ์และความสามารถ

BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |