สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรของรัฐ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สปสช. จึงได้รับรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น จากกระทรวงการคลังมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขตระดับ M1
รายละเอียดงาน
หน่วยงาน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก , เขต 3 นครสวรรค์ , เขต 4 สระบุรี , เขต 5 ราชบุรี , เขต 6 ระยอง , เขต 8 อุดรธานี , เขต 9 นครราชสีมา , เขต 10 อุบลราชธานี , เขต 12 สงขลา

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (Scope of Responsibilities)
เป็นผู้นำในการจัดการ บูรณาการกลุ่มภารกิจต่างๆ ใน สปสช. เขต เพื่อสนับสนุนการบริหารภารกิจของสำนักงานเขต ให้เชื่อมโยงและเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย เป็นงานที่ต้องบูรณาการความรู้ด้านการบริหารที่หลากหลาย และความรู้เชิงลึกในสาขาวิชาชีพนั้น ซึ่งได้จากประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลานาน เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบต่อความสำเร็จของสำนักงานเขต โดยสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการเขต ในกรณีจำเป็นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Responsibilities)
1. กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่
2. ควบคุม กำกับ ติดตามกระบวนการทำงานตามแผนงาน-โครงการ เพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
3. อำนวยการ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการงบกองทุน การพัฒนาระบบบริการแก่ผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4. บริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์/แนวทางการจัดสรรกองทุน /คู่มือการบริหารงบกองทุนฯ ประจำปี
5. กำกับ ดูแล การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และการลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์/แนวทางที่กำหนด
6. สนับสนุน และพัฒนาระบบการตรวจสอบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการในพื้นที่ให้มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์/แนวทางที่กำหนด
7. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพบริการให้หน่วยบริการในพื้นที่ทุกระดับ และพัฒนาระบบบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ และการเข้าถึงคุณภาพยาและเวชภัณฑ์อย่างเหมาะสม
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมกัน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรมของสำนักงานหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ
9. ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยบริการและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
10. กำกับ ดูแล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
11. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ที่ สปสช. เขต ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และดำเนินภารกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
12. วิเคราะห์ปัญหาและข้อบกพร่องในการดำเนินการ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ และสามารถรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
13. ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานบรรลุพันธกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้
14. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะที่ต้องการ (Functional & Management Competencies)(ตามประกาศ สปสช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการปรับระดับชั้นงานของสปสช.)
ระดับความคาดหวังคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.5
1. ความเชี่ยวชาญในงานวิชาชีพ
2. ความคิดเชิงระบบต่องานขององค์กร
3. การจัดทำแผนงานโครงการ
4. การจัดการความรู้
5. กระบวนการเรียนรู้ และการนำเสนอ
6. การบริหารจัดการ
7. การกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์
8. การนำทีม
9. การสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น
10. การแก้ไขปัญหา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา

เงินเดือน ระหว่าง 40,000 – 120,000 บาท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางแพทยศาสตร์
3. ประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 12 ปี
4. ประสบการณ์ทั่วไป หรือ อายุงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
5. มีวิสัยทัศน์ในงานที่รับผิดชอบ และสามารถวางแนวทางไปสู่วิสัยทัศน์นั้นได้
6. สามารถมองภาพรวม และบูรณาการงานที่รับผิดชอบเพื่อผลักดันเป้าหมายใหญ่ขององค์กร
7. มีความชำนาญในการวางแผนและบริหารจัดการงานให้สอดประสานกับทิศทางขององค์กร
8. มีประสบการณ์และความรู้ที่ลึกซึ้งและกว้างขวางในสาขาวิชาชีพ สามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรหรือกับหน่วยงานอื่นๆ
9. สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย ของสำนักและองค์กร ไปสู่ทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง
10. ความเป็นผู้นำ สามารถนำการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานได้ สามารถโน้มน้าว ชักชวน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ได้ดี สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

ติดต่อ
คุณอำไพวรรณ พลายโถ

สวัสดิการ
โบนัส
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รถรับ-ส่ง
ประเมินผลงานและปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัว
ค่าการศึกษาบุตร

วิธีการสมัคร
- ผ่านทาง www.nhso.go.th

Please send your application in English only!!

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพมหานคร  10210
Tel: 02-141-4149 Fax: 02-143-9741
WebSite: www.nhso.go.th


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ > หัวหน้างาน (งานบริหารการชดเชยค่าบริการภาพรวมและบริหารกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต) ระดับ 03
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ > หัวหน้างาน (งานจัดการการเงินการคลังและสารสนเทศระดับเขต) ระดับ 03
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ > เจ้าหน้าที่อาวุโส(งานพัฒนาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐาน NCH) ระดับ 02
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ > หัวหน้ากลุ่มงาน (งานพัฒนาระบบและประสานการส่งต่อผู้ป่วย) ระดับ O4
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ > หัวหน้างาน (งานยุทธศาสตร์และประเมินผล) ระดับ 03
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ > หัวหน้างาน (สนับสนุนเครือข่ายบริการ) ระดับ 03
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ > ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ M1 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ > เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ) ระดับ O2
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ > หัวหน้างานบริหารสารสนเทศBuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |