บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัทฯ เราเป็นบริษัทร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและนำเข้าลวดเชื่อมโลหะ เครื่องเชื่อมโลหะเพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ หลากหลายทวีปทั่วโลก และในปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับทางบริษัทฯผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance Manager)
รายละเอียดงาน
1. ปิดบัญชีประจำเดือน
2. ตรวจสอบรายงานทางภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
3. จัดทำรายงานทางการเงิน
4. วางแผนและบริหารงานบัญชีรายรับ, รายจ่ายของบริษัทฯ (Cash Flow)
5. ควบคุมและวิเคราะห์ บัญชีรับ, บัญชีจ่าย, บัญชีทรัพย์สิน, บัญชีต้นทุน, ข้อมูลทางด้านภาษี

จังหวัด ระยอง

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อายุ 35 - 45 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. มี CPD Certificate
5. สามารถจัดการงานด้านบัญชี ปิดงบและเซ็นรับรอง งบประจำเดือน งบประจำปี
6. สามารถใช้ระบบ ACCPAC (หรือ SAGE) ได้
7. มีความรู้ด้าน BOI หรือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. บุคลิกภาพดี รับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีความเป็นผู้นำและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซื่อสัตย์ เป็นกันเอง เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
9. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Excel ได้
10. สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์ที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดได้

ติดต่อ
คุณสุพัตรา (ฝ่ายบุคคล)

สวัสดิการ
1. ภาษีบริษัทฯ ออกให้ ***
2. เงินค่าล่วงเวลา (โอที)
3. ค่าเช่าบ้าน
4. ค่าครองชีพ
5. ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ
6. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
7. ข้าวฟรีและอาหารกลางวันฟรี
8. กองทุนประกันสังคม
9. รถรับส่งพนักงาน เส้นทาง สายศรีราชา บริเวณโรงแรมเดอะซิตี้, ปากร่วม, สะพานสี่, อีสเทิร์นซีบอร์ด และในเครือสหพัฒน์

วิธีการสมัคร
1. กรอกใบสมัครได้ที่ บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2. สามารถส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์

บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด


นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด () 300/41 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง ระยอง  21140
Tel: 038-656-234, 038-656-213 Fax: 038-656-233
WebSite: www.nsswt.co.th


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |