ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 233811]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 31 ธ.ค. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 16 ม.ค. 2553)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 10 มีนาคม 2529 / อายุ 38 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านแล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.20
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : รร.นมร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.80

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. ช่างอิเลคโทรนิค - โลหะ - เครื่องยนต์ - อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Chemical Engineering
2. Process Engineering
3. Industrial Engineering
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : เมษายน 2550  ถึง มิถุนายน 2550
สถาบัน : บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด
หลักสูตร : นักศึกษาฝึกงาน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดีมาก ดีมาก
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 32 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : -มีความรู้เรื่องการผสมสีทั้งสีน้ำและน้ำมัน และสามารถใช้เครื่อง Spectro ได้อย่างชำนาญ
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และสามารถฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอย่างสุดความสามารถ
-มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ISO 9001:2000
-ใช้โปรแกรม Microsoft office
-Visio , Autocad 2008 ได้อย่างชำนาญ
-ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างดี
-มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่อง GC และ UV

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : - ได้รับเลือกให้เข้ารับการอบรมและดูงานใน บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด ซึ่งได้เข้าไปศึกษาระบบและการทำงาน การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเคมีอย่างละเอียด และในขณะนั้นเป็นนักศึกษาฝึกงานคนเดียวที่ได้รับเข้าไปอบรม
-ได้ทำโครงงานออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อเพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยกลุ่มแรกที่ได้คิดริเริ่มการออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อเพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย ของมหาวิทยาลัย
-ได้รับเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณจากมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติบัตรเชิดชูนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2551


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |