ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 392839]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 4 ธ.ค. 2561)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 4 ธ.ค. 2561)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 22 ธันวาคม 2561 / อายุ 6 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 54 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส :
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหาร

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2547
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
2. วิศวกร
3. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรรม, บำรุงรักษา, อนุรักษ์พลังงาน, ไฟฟ้า, ผลิต - ผู้จัดการ/รอง/ผู้ช่วย, อาวุโส
2. วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 55000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 16 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2561  ถึง 
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ที่อยู่ : 20/9 หมู่ที่ 16 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2150 7988-9 โทรสาร 0 2150 7990
( สถานทีปฏิบัติงาน : โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ คอนกรีต - บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่อยู่: 54/1 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี )
ตำแหน่ง : Assistant Maintenance Manager
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ :  Preventive Maintenance: วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ทั้งส่วนเครื่องจักรและโรงงาน แผนการบำรุงรักษาตามระยะเวลา Time Based Maintenance (TBM) และการบำรุงรักษาตามสภาพ Condition Based Maintenance (CBM) เพื่อป้องกันปัญหาBreakdown ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ
 Breakdown maintenance: กำกับดูแลงานซ่อมบำรุง ให้เครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 Corrective Maintenance and Improvement: งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขปรับปรุง ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ ตรวจวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดBreakdown วางแผนCM หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ออกแบบ นำเสนอขออนุมัติเพื่อปรับปรุงแก้ไข
 Spare part management: บริหารจัดการอะไหล่ที่จำเป็น
 Total Productive Maintenance (TPM): บำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม สำรวจ ตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่กระบวนการผลิต ตรวจสอบใบตรวจสอบเครื่องจักร และแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง พร้อมสรุปรายงานความคืบหน้าทุกวัน
 ควบคุมค่าใช้จ่ายและกำหนดแนวทางลดค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุง
 กำกับดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องจักรและอื่นๆของผู้รับเหมาภายนอก ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
ความสำเร็จ: ลด % Plant Breakdown = 1.30 % ( Target 2.20 % )
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2561  ถึง มิถุนายน 2561
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ที่อยู่ : 38/7 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2922 1185, 0 2922 0516-8 โทรสาร 0 2922 1187
ตำแหน่ง : Engineering Manager
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำเป้าหมายและแผนการดำเนินงานประจำปี พร้อมติดตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
 กำกับดูแลการประกอบตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ทดสอบการทำงาน และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมให้สามารถใช้งานได้ปกติ
 กำกับดูแลการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 กำกับดูแลและควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักวิศวกรรม และแล้วเสร็จตามกำหนด
 กำกับดูแลงานซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่และวิเคราะห์ป้องกันการเสียซ้ำ
 ตรวจสอบต้นทุนงานโครงการต่างๆและควบคุมต้นทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 ออกแบบ-เขียนแบบระบบไฟฟ้าคอนโทรล และเขียนแบบงานโครงการต่างๆ
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กันยายน 2560  ถึง ธันวาคม 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ที่อยู่ : 38/6 หมู่ที่ 11 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12410 ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2598 1123 - 9 โทรสาร 0 2598 1130
ตำแหน่ง : Assistant Engineering Manager
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำแผนการปฏิบัติงานซ่อม, ค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงรักษาและลดชั่วโมงการเกิด Breakdown ของเครื่องจักร
 จัดหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายงานบำรุงรักษา, งานซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร, อุปกรณ์ต่างๆ และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิด Breakdown
 ตรวจวิเคราะห์การเกิด Breakdown วิธีการซ่อม เพื่อป้องกันการเสียซ้ำ
 กำกับดูแลงานซ่อม, งานบำรุงรักษา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยในการใช้งานและตรวจเช็คค่า PF. ( Power Factor )
 กำกับดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้าของผู้รับเหมาภายนอกให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 ตรวจสอบจุดสูญเสียต่างๆของกระบวนการผลิตและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านไฟฟ้าและเชื้อเพลิง
 รับผิดชอบด้านการจัดการพลังงาน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 25 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : ลักษณะเด่น:

 ซื่อสัตย์
 กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
 เชี่ยวชาญในสายงานของตน
 ทักษะความเป็นผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 ทักษะการจัดการ การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี
 เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว
 สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 มุ่งหมายทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย
 ประสานงานและติดตามงานได้ดี
 รอบคอบ
 การสื่อสารที่ดี

ทักษะความสามารถ:
 Microsoft Office, AutoCAD, Building Energy Code Software ( BEC Software ), Internet, Email
 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการวิศวกรรมการบำรุงรักษา
 การจัดการงบประมาณการบำรุงรักษาและการควบคุมค่าใช้จ่าย
 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบำรุงรักษาสมัยใหม่
 เชี่ยวชาญในการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบการจัดการพลังงาน
 ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย เกณฑ์มาตรฐาน ในการจัดการด้านพลังงาน
 ความรู้เกี่ยวกับ ISO 50001, ISO 9001, GMP, HACCP และ UFAS
 ออกแบบและเขียนแบบ ทางวิศวกรรม เช่น ระบบไฟฟ้า ( ไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ ), ระบบแสงสว่างภายใน-ภายนอกอาคาร, ตู้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ, ระบบปรับอากาศ, ระบบอากาศอัด, ระบบโทรศัพท์, ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบสัญญาณเตือนภัย, ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV )
 ความรู้ที่ยอดเยี่ยม ของการเป็นผู้นำ การฝึกสอน และการแนะแนว
 สามารถวิเคราะห์ระบบต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า, ระบบอากาศอัด, ระบบไอน้ำ เป็นต้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพและการประหยัดพลังงาน
 ส่งเสริมบรรยากาศความปลอดภัยในการทำงาน
 แก้ไขปัญหาในเวลาที่เหมาะสม

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ระดับ ภาคีวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง ( เลขทะเบียน ภฟก. 33307 )

การฝึกอบรม สัมมนา/วุฒิบัตร :
 ( พ.ศ. 2560 ) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 ( พ.ศ. 2560 ) ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการ
 ( พ.ศ. 2559 ) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
 ( พ.ศ. 2558 ) ระบบคุณภาพ ( GMP, HACCP, UFAS ), การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร, คาร์บอนฟุตพริ้นท์
 ( พ.ศ. 2557 ) ผู้ตรวจปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าชธรรมชาติ ( เลขที่ 163/2557 ), หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
 ( พ.ศ. 2556 ) ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
 ( พ.ศ. 2555 ) โครงการพัฒนาการต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย ไปสู่ระบบการจัดการ พลังงาน ในระดับสากล ( ISO 50001 ), การตรวจสอบลิฟต์โดยสาร, ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ( โรงงาน )
 ( พ.ศ. 2554 ) อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมินอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
 ( พ.ศ. 2553 ) การพัฒนาผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน
 ( พ.ศ. 2550 ) การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์การใช้พลังงานหลัก

โครงการต่างๆที่มีส่วนร่วม :
-ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
-ออกแบบระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม
-การตรวจสอบอาคาร พื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
-โครงการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ในโรงงาน-อุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัย กลุ่มกรุงเทพฯ และปริมณฑล นครปฐม/สมุทรปราการ/สมุทรสาคร
-โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม (กลุ่มภาคใต้)
-โครงการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมและจัดทำรายงาน เพื่อออกใบอนุญาตฯ ปีงบประมาณ 2553
-โครงการการสนับสนุนการดำเนินงานตามพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
-โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ จำนวน 16 แห่ง
-โครงการพัฒนาคุณภาพหม้อไอน้ำในภาคอุตสาหกรรม
-โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มภาคใต้) งบประมาณปี 2551
-ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ในหม้อน้ำ
-โครงการตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมและจัดทำรายงาน เพื่อออกใบอนุญาตฯ ปีงบประมาณ 2551
-โครงการพัฒนาหลักสูตร การตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงาน (อุปกรณ์กับดักไอน้ำ)
-พัฒนาหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์การใช้พลังงานหลัก
-โครงการพัฒนาบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
-โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ในหม้อน้ำ
-จัดทำรายงานเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
-งานตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน
-โครงการปรับปรุงเครื่องทำความเย็น (Chiller)
-ลดการใช้พลังงานของโรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ
-โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ในหม้อน้ำ
-การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในโรงงาน
-การวิเคราะห์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิต
-การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |