ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 832 ประวัติ


301. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรมนาม , วิศวกรสื่อสาร , ช่างเทคนิค อัพเดท 21 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกัลยาณวัตรวิทย์-คณิต


302. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหอวังวิทย์-คณิต


303. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกร , วิศวกร อัพเดท 20 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-วิทยาเขตขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร


304. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักออกแบบภูมิทัศน์ , ดูแลงานภูมิทัศน์ , โฟแมนงานภูมิทัศน์ อัพเดท 19 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลำปางเทคนิคก่อสร้าง


305. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค , IT support อัพเดท 16 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง วิศวกรรมสารสนเทศ
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรีช่างไฟฟ้ากำลัง


306. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 15 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราเทคโนโลยีโทรคมนาคม


307. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Account , Programmer อัพเดท 15 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดทรงธรรมวิทย์-คณิต


308. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างภาพ อัพเดท 14 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมลคงกรุงเทพ อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม


309. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ , ธุรการ , QC อัพเดท 11 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยราชบุรีเทคนิคโทรคมนาคม


310. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม , วิศวกรการผลิต ควบคุมการผลิต ปรับปรุงการผลิต , วิศวกร ออกแบบ QA QC อัพเดท 11 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศกรรมโทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ อิเล็กทรอนิกส์


311. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ดูแลงาน QC และ งานอื่น ๆ , ครู , พนักงาน อัพเดท 11 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยอิเล็กทรอนิกส์


312. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์ , วิศวกรสื่อสาร อัพเดท 11 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ตราด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์วิทย์-คณิต


313. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 9 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม


314. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 9 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรคมนาคม


315. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : System Engineer , Network Engineer , วิศวกรโครงข่าย อัพเดท 7 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวิทย์-คณิต


316. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 6 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


317. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer Support , Engineer Service , Trainnerproduct อัพเดท 4 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคม


318. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคม อัพเดท 3 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ช่างอิเล็กทรอนิกส์


319. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Sale Engineer , ฟิตเนส อัพเดท 2 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาอิเล็กทรอนิกส์


320. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโรงงาน , วิศวกรขาย+บริการ อัพเดท 1 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอำนวยศิลป์วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 42    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |