บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกทั้งทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย มีอัตราการเติบโตสูง ดำเนินกิจการมากกว่า 20 ปี ได้รับการส่งเสริมจาก BOI


ที่อยู่ เลขที่ ชั้น 4 อาคารบีบี เลขที่ 54 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110


โทร 02-664-1501 | แฟกส์ 02-664-1500
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้บรรุลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ผล

อัตรา 5

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ผัก ผลไม้ อาหารสด เครื่องปรุง)

  1.วางแผนการซื้อวัตถุดิบ และ ควบคุมการส่งมอบ จาก ผู้ขาย
  2. ซื้อวัตถุดิบให้ได้ ตรงตามความต้องการของผู

  อัตรา 1

  เงินเดือน โครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

  HRM
  - งานสรรหา ว่าจ้าง
  - งานค่าตอบแทน สวัสดิการ
  HRD
  - งาน พัฒนาพนักงานและฝึกอบรม
  - งาน แรงงานสั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  - วางแผน จัดซื้อ ติดตาม และ ประสานงานกับ Supplier และ หน่วยงาน ในบริษัท
  - บริหาร ควบคุม และปฏิบัติ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่การตลาด

  - ติดต่อประสานงาน ระหว่าง ลูกค้าภายในประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
  - วางแผน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. หัวหน้าแผนกบุคคล

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

  ควบคุมดูแลจัดการระบบคุมคุณภาพของส่วนประกอบการผลิต ระหว่างกระบวนการผลิต สินค้าสำเร็จรูป คลังสินค้าและ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องดื่ม (ประจำโรงงาน บ้านบึง-ชลบุรี)

  - วางแผน ดูแล ควบคุม การผลิตเครืองดื่ม ให้บรรลุตามเป้าหมาย
  - ดูแล จัดการ กำลังคน เครื่องจักร วิธีกา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่คีย์ออเดอร์(Oder)

  1. คีย์ข้อมูล ติดตามการสั่งซื้อของลูกค้า และ ติดตามการส่งสินค้าของบริษัท
  2. ประสานงานการขาย สินค้าข

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานชลบุรี)

  - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามคู่มือการดำเนินการและ แผน PM
  - ปฏิบัติงาน ให้บรรลุตาม KPI ที่กำหนด
  - ดูแ

  อัตรา 9

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่ด้านเอกสารนำเข้าและส่งออก

  -จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าออกได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อกำหนดเวลาเช่น Invoice,

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานชลบุรี)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ-เครื่องมือวัด

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องเทศ (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่การเงิน(ประจำสำนักงานกรุงเทพ)

  บริษัทฯทำงานตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์(8.30-17.00 น.)(วันเสาร์ครึ่งวัน 8.30-12.00 น.ทุกเสาร์)

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่การตลาด

  - ติดต่อประสานงาน ระหว่าง ลูกค้าภายในประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท
  - วางแผน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีวะ (ประจำโรงงานชลบุรี)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน โครงสร้างบริษัท/ ประสบการณ์
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ช่างเทคนิค

  - ดูแลและควบคุมเครื่องจักร ให้ดำเนินการผลิตให้้ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - ดูแลรักษา และ เตรียมเครื่อ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ซุปเปอร์ไวเซอร์ / เจ้าหน้าที่ (ประจำโรงงานบ้านบึง-ชลบุรี)

  - วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ให้บรรุลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ผ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. หัวหน้าแผนกบุคคล สรรหา และฝึกอบรม (ประจำโรงงานชลบุรี)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานการเงิน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Legal Affairs and Administration Manager

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. เจ้าหน้าที่การตลาด

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก (IMPORT-EXPORT STAFF)

  - ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
  - จัดทำใบขนนำเข้า-ส่งออก ใบระบบ Paperless
  - จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องข

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯและประสบการณ์
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. Production/ QC/ R&D Supervisor/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีวะ (ประจำโรงงานชลบุรี)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำโรงงานชลบุรี)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
  บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |