กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

Charoen Pokphand Plastics Business Group is one of the integrated plastic product manufacturers in Thailand and 2 production plants in China and Vietnam.Our business focus is on modern and value-added plastic products categorized into 3 groups which are Semi-finished Plastic Products, Plastic Packaging Products, Finished Plastic and Consumer Products.

CPPC, a manufacturing and holding company of Charoen Pokphand Plastics Business Group, was established in 1988 with the main objective to convert local petrochemical and raw natural resources into intermediate and consumer products that will further promote the local industry and improve the local people’s lives. Within a decade, Charoen Pokphand Plastics Business Group has established a strong business foundation which led to doubling in size while maintaining favorable performance results.

A strong management team has been established in facilitating the Group’s growth structure and direction.
This team has identified the future growth direction involving food and industrial packaging technology by engineering plastic compounds, additives, and most importantly Bio-degradable and decomposable plastic processing technology which will lead us towards another milestone of success.

Our team will continuously pursue new technological advancement and new product development in maximizing the Group’s growth potential and at the same time exerting their best talents and efforts to maximize the Group’s value.


ที่อยู่ 313 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 18 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


โทร 02-625-8075-6
1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(ฉะเชิงเทรา)

- ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านคลังสินค้าและวัตถุดิบ
- ร่วมดำเนินการวางแผนการปรับปรุงบริหารคลังสินค

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ช่างเทคนิคไฟฟ้า (ระยอง)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. หัวหน้าควบคุมเครื่อง(สีคิ้ว)

  - ควบคุม คุณภาพ,ของเสีย,ผลผลิตปริมาณสุทธิให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - บริหารคนให้มีประสิทธิภาพ และระ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่บัญชี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางรัก

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. วิศวกรอุตสาหการ/วิศวกรเครื่องกล

  1. ควบคุมดูแลการดำเนนงานของแผนกความร้อน 2 และ 3
  2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของแผนกผลิตน้ำประปา
  3. วา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. วิศวกร (ระดับผู้จัดการฝ่าย)

  ควบคุมกระบวนการผลิต
  จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการผลิต
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Production Section Manager

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานออกแบบ( สีคิ้ว )

  -จัดทำแบบพิมพ์ทุกแบบ (ARTWORK)ที่มีผลิตภายในโรงงาน
  -ตรวสอบความถูกต้องแบบพิมพ์ทุกแบบ (ARTWORK) ที่มี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

  1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
  2. ประ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ช่างแม่พิมพ์พลาสติก(บางพลี,บางปะกง)

  - สามารถฟิตประกอบแม่พิมพ์และช่างกลึง
  - รายงานสภาพความเสียหาย ปัญหา อุปสรรคในการซ่อมบำรุงให้ผู้บังคั

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Export Sales Coordinator ประจำโรงงานสีคิ้ว

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. วิศวกรการผลิต (ระดับหัวหน้างาน)

  - ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพ และปริมาณตามมาตรฐานที่กำหนด
  - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. วิศวกรการพิมพ์

  - ควบคุมและดูแล คุณภาพงานพิมพ์ให้อยู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ
  - ควบคุม ปริมาณการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ช่างซ่อมบำรุง (สีคิ้ว)

  1. ดำเนินงาน Overhaul เครื่องจักรตามแผนงานที่วางไว้
  2. ดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรตามคำสั่งผู้บังค

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. Electrical Engineer

  • Set Up the Maintenance procedure and Preventive Maintenance programs for Electrical equipment
  • A

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ (ระยอง)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. Export Sales Representative

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. พนักงานธุรการ(บางพลี,บางปะกง)

  1.ดูแล ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และจัดการงานธุรการภายในบริษัท
  2.ดูแลรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน

  อัตรา 3

  เงินเดือน พิจารณาตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ช่างฉีดพลาสติก (บางพลี/บางปะกง)

  - รับผิดชอบงานดูแลความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมา

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ / ประสบการณ์
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

  - บริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายวิศวกรรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - บริหารงานซ่อมบำรุงให้ได

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. วิศวกรพิมพ์เฟล็กโซ่ (กระดาษ)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. Sale

  นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ
  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศทางโทรศัพท์และทางอีเมล

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. Utility engineer (ระยอง)

  - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  - วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบ Utility
  - ปรับปรุงระบบ Utility ให้ทันสมัย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ระยอง)

  1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
  2. ประ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. หัวหน้างานคลังสินค้า

  1. ดำเนินงานการรับมอบสินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บ การตรวจนับ การจัดส่งสินค้าสำเร็จรูป เศษสูญเสียจากการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. พนักงานจัดซื้อ(บางพลี,ระยอง)

  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และติดต่อลูกค้าภายนอก
  เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสั่งซื้อของบริษัท

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. วิศวกรวางแผนการผลิต

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด นครราชสีมา

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. Process Engineer (ระยอง)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. เจ้าหน้าที่จัดส่ง(บางพลี)

  1. ประสานงานกับฝ่ายขาย คลังสินค้าและฝ่ายจัดส่ง เพื่อตรวจสอบ จัดเตรียมงานและจัดหารถ
  2. จัดเตรียมรายง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |