บริษัท ไบโอแลป จำกัดบริษัท ไบโอแลป จำกัด เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศด้วยกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริม และการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานโลก EU GMP (PIC/S)ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวของไทย ซึ่งมี Health Sciences Authority Republic of singapore(HAS) เป็นผู้รับรอง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดและเคร่งครัดสูงขึ้นจาก GMP ที่ใช้กันอยู่เดิม และยังได้รับรางวัล อย. Quality award ในปี 2009,2011,2012. ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายงาน


ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 625 หมู่ 4 ซอย 7 เอ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280


โทร 02-709-3121-2 ต่อ 1061 | แฟกส์ 02-324-0080
1. เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์

ออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์
กำหนดคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์
ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมก

อัตรา 1

เงินเดือน ตามประสบการณ์
บริษัท ไบโอแลป จำกัด

จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. QA Inspector

  -ฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อ GMP และ ฮาลาล
  -ตรวจสอบและตรวจประเมินระบบคุณภาพในเขตการผลิต
  -ร่วมช่วยแก้ไขป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. Foreman

  -วางแผนการผลิต,ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
  -วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต
  -ติดต่อป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Engineer (Machine Qualification/Validation)

  - ทำหน้าที่ในส่วนของ Machine Qualification (DQ,IQ,OQ,PQ)และงานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและในส่วนของ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. Engineer/Senior Engineer (Automations)

  ดูแลรับผิดชอบด้านการปรับปรุงเครื่องจักรด้านระบบควบคุมและงานด้านฐานข้อมูลเครื่องจักรและด้านระบบควบคุม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. Senior Engineer (HVAC)

  รับผิดชอบเกี่ยวกับ Machine Qualification (DQ,IQ,QQ,PQ)ในส่วนของ HVAC System และในส่วนของ Machine Val

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. Production Supervisor

  1. ควบคุมดูแล วางแผน จัดสรรการใช้เครื่องจักร และการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. Production Foreman

  - วางแผนการผลิต,ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
  - วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต
  - ติดต

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Environmental, Health, and Safety Supervisor

  •Responsible for implementing EHS Program according to corporate and local requirement.
  •Organize E

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. หัวหน้างานคลังสินค้าสำเร็จรูป

  - ควบคุมการปฏิบัติงานในคลังสินค้าสำเร็จรูป
  - รับการตรวจติดตามจาก Auditor ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เภสัชกร ฝ่ายผลิต

  -ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก PIC/S GMP และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
  -วางแผนการผลิต

  อัตรา 4

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. Technician

  -ติดตั้งและตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าและการทำงานของไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
  -ดูแลในส่วน Equipment Calibratio

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. HVAC Engineer

  รับผิดชอบเกี่ยวกับ Machine Qualification (DQ,IQ,QQ,PQ)ในส่วนของ HVAC System และในส่วนของ Machine Val

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. Senior Production Manager (Pharmacist)

  o Propose, implement, monitoring and supervise all strategies involves with production to ensure tha

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. หัวหน้างานคลังจัดเตรียมวัตถุเคมี

  ควบคุมการปฏิบัติงานการชั่งเตรียมวัตถุเคมีเพื่อให้ทันต่อการผลิต
  รับการตรวจติดตามจาก Auditor ทั้งภายใ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี

  1. ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุเคมีเพื่อใช้ในการผลิต
  2. ตรวจสอบ Poteny ของ working standard และจัดทำรายง

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เภสัชกร RA (Local,Export)

  - ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่และแก้ไขทะเบียนยาเดิม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

  1. ดำเนินการสรรหาฯพนักงานส่วนสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
  2. ดูแลสื่อป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส

  1.ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรตำหรับและศึกษาความคงตัว
  2.ปรับ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. Productivity Improvement Engineering

  • รับผิดชอบงานปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้องค์กร
  • วิเคราะห์สายงานการผลิตเพื่อให้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. Senior Productivity Improvement Engineer

  • รับผิดชอบงานปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้องค์กร
  • วิเคราะห์สายงานการผลิตเพื่อให้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. พนักงานธุรการ-บุคคล

  - ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน และชุดฟอร์มพนักงาน
  - ดูแลโรงอาหาร
  - ดูแลสาธารณูปโภคภายในบริษัท
  - ดูแลงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. R&D Pharmacist

  Responsibility
  1. Knowledge in Pharmaceutical science or in pharmaceutics, accessioning and process

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. Production Supervisor

  1. ควบคุมดูแล วางแผน จัดสรรการใช้เครื่องจักร และการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. Environment Officer/ Safety Officer

  1. Operating and Implement Environmental, Health and Safety (EHS) Management System (ISO14001/OHSAS1

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. QA Inspector Supervisor

  Responsibilities:

  • Set up, conduct and review intensive training program on PIC/S for all employ

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. Maintenance Engineer

  1.Maintain and service all machinery; including mechanical and electrical aspects. This may involve

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. Production Pharmacist

  -ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก PIC/S GMP และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
  -วางแผนการผลิต

  อัตรา 2

  เงินเดือน N/A
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. Engineer ( Automation/Machine Qualification)

  ตำแหน่งEngineer Automation
  - ดูแลรับผิดชอบด้านการปรับปรุงเครื่องจักรด้านระบบควบคุมและงานด้านฐานข้อม

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  บริษัท ไบโอแลป จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • หางานสุพรรณบุรี   หางานสายการบิน   หางาน กาฬสินธุ์   หางานทำที่ตรัง   หางานวิศวกรไฟฟ้า   หางานพริตตี้   หางานอสังหา   หางานขอนแก่น   หางาน สุพรรณบุรี   หางานลำปาง   หางานพยาบาล   หางานจังหวัดนครปฐม   หางานหนองคาย   หางานกำแพงเพชร   หางาน ลำปาง   หางานราชบุรี   หางานจันทบุรี   หางานพัทลุง   หางานเพชรบุรี  
  BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา