บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด แต่เดิมคือ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท และประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ 6 สาขา ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภาค 6 จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 โดยมุ่งเน้นด้านการทดสอบผลิตสินค้าเกษตรและอาหารด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเป็นหลักและเน้นการตรวจสอบสินค้าอย่างรวดเร็วถูกต้อง แม่นยำสำหรับการส่งออก ณ ที่เดียว.
เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ของ LCFA ขึ้นมา โดยใช้ตัว Q ซึ่งหมายถึงคุณภาพและห่อหุ้มด้วยธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ตรงฐานตัว Q ในเส้นรอบวงด้านใน สลักคำว่า Food Safety เพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งของรัฐบาล ในการตอบสนองต่อความปลอดภัยของสินค้าทั่วประเทศและการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ.
หลังจาก 3 ปีที่ประสบความสำเร็จด้านการทดสอบ LCFA ได้ขยายขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น นอกเหนือจากการทดสอบผลิตภัณฑ์สินค้าด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการกลางฯ ได้เปิดให้มีการทดสอบสินค้าที่มิใช่อาหาร การสุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าและรมยา การบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรมด้านต่างๆ.
ในวันที่ 1 มกราคม 2551 LCFA ได้เปลี่ยนมาใช้ ชื่อ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการเพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไป.
ทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการที่มากขึ้น สัญลักษณ์มาตรฐานเดียวกับ Central Laboratory ( Thailand) จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องขยายคุณภาพให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก.นักวิทยาศาสตร์เคมี (สาขาฉะเชิงเทรา)
รายละเอียดงาน
1. จัดทำเอกสารขั้นตอนการทดสอบ
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบตัวอย่างตามขั้นตอนที่กำหนด
3. จดบันทึกข้อมูลดิบและคำนวณผลการทดสอบ
4. สอบเทียบ ทวนสอบ ตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งานและบำรุงรักษาหลังการใช้งาน
5. จัดทำเอกสารวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
6. ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น GC,GC/MS,HPLC/MS,HPLC/MS/MS ฯลฯ และแปลผลจากเครื่องมือเหล่านี้
7. ทำการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบและจัดทำเอกสารแสดงข้อมูลการทดสอบความใช้ได้
8. ตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
9. ตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของพนักงานล้างเครื่องแก้ว
10. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

อัตราที่รับ 3 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์เคมี เท่านั้น
2. มีประสบการณ์การทำงานในห้อง LAB อย่างน้อย 1 ปี
3. สามารถทำงานที่สาขาฉะเชิงเทราได้

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

สวัสดิการ
- ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
- ประกันสังคม
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
- วันพักผ่อนประจำปี 10 วัน
- OT
- งานเลี้ยงประจำปี
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ำมัน/ค่าโทรศัพท์/ค่าสึกหรอรถ/ Incentive(ตามตำแหน่งงาน)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัส (ตามผลประกอบการ)

วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครทาง Email
- หรือสมัครด้วยตัวเอง

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด


เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel: 02-940-6881 ต่อ 142 Fax: 02-940-6668
WebSite: www.Centrallabthai.com


บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด > พนักงานรับ-ส่ง ตัวอย่าง(สาขาฉะเชิงเทรา)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(สาขาเชียงใหม่)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด > เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาฉะเชิงเทรา)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด > นายทะเบียนเอกสาร (Document Control)BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |