บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)


บริษัทในเครือ Thai Obayashi Corp., Ltd. ดำเนินธุรกิจบริหารอาคารสูง (ระบบวิศวกรรม)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ - ราชดำริ
รายละเอียดงาน
ด้านบัญชีจ่าย 1 อัตรา

1. ตรวจเช็คเอกสารเบิกจ่ายการตั้งเบิกจ่ายจากหน่วยงาน
2. จัดทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด.1, 3, 53 ภพ.30
3. จัดทำรายงานกระทบยอดธนาคาร / ค้างรับค้างจ่าย
4. บันทึกบัญชี สมุดรายวันจ่ายเงิน / รายวันทั่วไป (มีหัวหน้าสอนงาน)
5. ร่วมกับทีมงานปิดงบประจำเดือน / ประจำไตรมาส / ประจำปี
6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ด้านรับ 1 อัตรา

1. จัดเตรียมเอกสารวางบิลล์ / ออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. จัดทำ และตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับ
3. จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างรับ
4. ติดตามทวงถามรับเช็คจากลูกหนี้
5. จัดทำใบโอน(Transfer Voucher) เพื่อปรับปรุงรายการ
6. บันทึกบัญชีสมุดรายวันขาย และ ทั่วไป (มีหัวหน้าสอนงาน)
7. ร่วมกับทีมงานปิดงบประจำเดือน / ประจำไตรมาส / ประจำปี
8. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง จบการศึกไม่ต่ำกว่าระดับอนุริญญา (ปวส) สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. อายุระหว่าง 22 - 40 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ในหน้าที่งานบัญชี หรือการเงิน
4. มีความสามารถอ่าน เขียน และมีความเข้าใจภาษาอังกฤษพอใช้
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
7. หากมีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
คุณพัชรี วงษ์สันต์

สวัสดิการ
- เครื่องแบบ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัสประจำปี

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครผ่านทาง Email
สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)


เลขที่ 161 อาคารนันทวัน ชั้น 18 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel: 02-651-8170 - 3 Fax: 02-651-8124
WebSite: www.nmc.co.th


บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.) > ช่างเทคนิคประจำอาคาร Ample Tower (บางนา กม 4)
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.) > ผู้จัดการอาคาร (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS)
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.) > หัวหน้าช่างเทค (Chief Technician)
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.) > หัวหน้าวิศวกรประจำอาคาร (Chief Engineer)
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.) > วิศวกรงาน O&M ประจำสำนักงานใหญ่
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.) > พนักงานขับรถผู้บริหาร
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.) > วิศวกรงานระบบฯ ประจำหน่วยงาน มหาวิทยาลับกรุงเทพ (รังสิต)
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.) > Building Manager
บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.) > ช่างเทคนิค ประจำอาคาร ITMX-แจ้งวัฒนะBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |