ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 156076]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 29 มิ.ย. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 29 มิ.ย. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 21 สิงหาคม 2524 / อายุ 43 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 77 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : เรียน รด.

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 15-30 วัน เหตุผล ต้องลาออกจากที่ทำงานก่อน
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.66
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.2

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. วิศวกร
3. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Process engineer
2. Production engineer
3. R&D, QA, QC
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 20000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ตุลาคม 2551  ถึง มิถุนายน 2552
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 770 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ตำแหน่ง : Production Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างขบวนการอัดรีดแผ่นพลาสติก(Extrusion)และหาแนวทางในการแก้ไข รวมไปถึงพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
-พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆ
-ดูแลและช่วยจัดทำเอกสารและส่งรายงานยอดการผลิต ต้นทุนการผลิตให้ฝ่ายบัญชี
-ตรวจสอบแก้ไขเอกสารเกี่ยวกับการผลิตและจัดทำเอกสารใหม่ให้สอดคล้องกับ ระบบ ISO 9001:2008
ความสำเร็จในการทำงาน: - ช่วยปรับปรุงระบบทำน้ำเย็น(Chiller)และระบบอัดอากาศ (air compressor)ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ค่าไฟฟ้าที่ใช้ลดลง
- ช่วยออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปหน้ากากพอลิคาร์บอเนต ที่ใช้ในการปราบจราจล
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2548  ถึง พฤษภาคม 2548
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : นิคมอุตสาหกรรมสยามอิสเทิร์น 60/24 หมู่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ตำแหน่ง : Chemical Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - คำนวณปริมาณและเตรียม สารตั้งต้น ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ใช้ในกระบวนการผลิต Polyethylene terephthalate
- ควบคุมสภาวะต่างๆและแก้ไขปัญหา ในกระบวนการผลิต Polyethylene terephthalate ผ่านโปรแกรมระบบ DCS (Distributed Control System)
- จัดทำบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานยอดในการผลิตประจำวัน
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กันยายน 2547  ถึง ตุลาคม 2547
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 29/235-236 ปากซอยเทียนทะเล 15 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ตำแหน่ง : Production staff
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - ดูแลการผลิตและแก้ไขปัญหาชิ้นงานพลาสติกที่ผ่านการเคลือบด้วยสี UV

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : เมษายน 2547  ถึง เมษายน 2547
สถาบัน : บริษัท มูดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
หลักสูตร : การบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 45 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : - มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ Microsoft Office, Windows XP
- มีความรู้ในการใช้เครื่องวิเคราะห์ ตรวจสอบ และทดสอบสมบัติต่างๆของพอลิเมอร์ เช่น DSC, TGA, FITR, Tensile Test,Impact Test.
- มีความรู้และเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องต่างๆที่ใช้แปรรูปพลาสติก เช่น Extrusion,Injection, Compresion Molding,Thermoforming.
- มีความอดทน มนุษยสัมพันธ์ดี และพร้อมที่จะเรียนรู้งาน

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : - เป็นกลุ่มตัวแทนของคณะในกิจกรรมประชุมเชียร์ อบรมและสอนน้องปี 1 ในการปรับตัวและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยให้รุ่นน้องเกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ รวมไปถึงการรู้จักเพื่อนรุ่นเดียวกันและรุ่นพี่
- วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี : สร้างเครื่อง Melt spinnig เพื่อใช้ในการฉีดเส้นใยพลาสติก
- วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท : ศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบพอลิโอเลฟินส์และถ่านไม้ไผ่
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |