บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )


บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจทางด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจรครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ดฯลฯ บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ มีตำแหน่งดังนี้


ที่อยู่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


โทร 02-911-4567,02-911-4488 ต่อ 731, 732, 734 | แฟกส์ 02-911-4488 ต่อ 735
1. พยาบาลวิชาชีพ

1.ดูแลสุขภาพพนักงาน
2.จัดทำประวัติการเจ็บป่วย
3.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
4.ดูแลการเบิกจ่ายยา
5.จัดท

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. หัวหน้าแผนกรับประกันภัยรถยนต์

  อบรม เสนอแนะ ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนในการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. พนักงานขับรถ

  1. ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  2. ให้บริการยานพาหนะส่วนกลางของบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (Non-Motor)

  - ดูแลและรับผิดชอบงานด้านรับประกันภัย การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
  - อื่นๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักอำนวยการ

  1. กำกับดูแลรับผิดชอบงานเอกสารงานทะเบียนกรรมการ งานการประชุมคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น และรายงานต่า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. หัวหน้าแผนกรับประกันภัยรถยนต์

  อบรม เสนอแนะ ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนในการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้รั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาชุมพร

  - รับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ พรบ.
  - ประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ NON MORTOR
  - กำหนดเบี้ย แ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ชุมพร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้จัดการสาขา

  - รับผิดชอบในการบริหารยอดขายและผลกำไรของสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย ดูแลควบคุมงานของสาขาในทุก ๆ ด้าน ตั้งแ

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ธุรการ

  -รับผิดชอบงานด้านธุรการ ติดต่อและประสานงานต่าง ๆ
  -รับโทรศัพท์นัดหมายและอื่นๆ
  -ปฏิบัติหน้าที่อื่นตา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกรับประกันภัยรถยนต์

  1.ชี้แนะการกำหนดอัตราเบี้ยประกันต่อผู้ใต้บังคับบัญชา รวบรวมปัญหาต่างๆ ตลอดจนแนวทางแก้ไข เสนอต่อผู้ใต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน สาขามุกดาหาร

  -รับชำระค่าเบี้ยประกัน ตรวจสอบความถูกต้อง
  - จัดทำเอกสาร สปส. ภงด.3,53 ภงด.1 ก, อส 4 ข
  - จัดทำรายงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด มุกดาหาร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. รองผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

  1.วางแผน ควบคุม สั่งการ ให้ผู้ใต้บังคัับบัญชาปฎิบัติหน้าที่ อยู่ภายใต้ขอบเขตการพิจารณารับประกันภัยรถ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

  1.จัดส่งเอกสารและกรมธรรม์พร้อมเก็บค่าเบี้ยประกัน
  2.ติดต่อกับธนาคารเพื่อดำเนินการเข้าเช็ค รับเช็คคืน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

  วางแผน ควบคุม สั่งการ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติหน้าที่ อยู่ในขอบเขตภายใต้อำนาจการพิจารณารับประกันภ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาภูเก็ตและสาขาเชียงราย

  รับประกันภัยทุกประเภท รับแจ้งทำประกันและคำนวณอัตราเบี้ย-ออกกรมธรรม์ภาคสมัครใจ ติดตามงานต่ออายุลูกค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด เชียงราย

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน สาขาภูเก็ต

  -รับชำระค่าเบี้ยประกัน ตรวจสอบความถูกต้อง
  - จัดทำเอกสาร สปส. ภงด.3,53 ภงด.1 ก, อส 4 ข
  - จัดทำรายงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด ภูเก็ต

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป

  1.ควบคุมตรวจสอบและติดตาม การจัดทำบัญชีของแผนกรวมถึงรายการปรับปรุงแ
  2.สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่บัญชี (ทะเบียนเอาประกันภัยต่อ )

  1.บันทึกทะเบียนจากการเอาประกันภัยต่อ จัดทำเอกสารการรับ-จ่าย ขำระหนี้จากการเอาประกันภัยต่อและการรับปร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. จนท.ตรวจสอบอุบัติเหตุ ภูมิภาค และ กรุงเทพฯ

  - ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงา

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. เจ้าหน้าที่อะไหล่

  -ตรวจสอบราคาและเสนอขอซื้ออะไหล่ให้ได้ของที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
  -ตรวจรับมอบมะไหล่ที่ร้านอะไหล่น

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุภูมิภาค

  - ตรวจพิจารณา อนุมัติค่าเสียหาย ค่าสินใหมรถยนต์ ค่าจัดการสินใหม ควบคุม ดูแล สั่งการเกี่ยวกับอุบัติเห

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เจ้าหน้าที่สารบรรณ(ธุรการเอกสาร)

  จัดทำ รวบรวม นำส่งรายงานประเมินราคา-รายงานจัดอะไหล่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล

  - ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงา

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 15,000 บาท
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางซื่อ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |