ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 186110]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 9 ก.ค. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 21 ส.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 5 ตุลาคม 2529 / อายุ 38 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 162 ซม. น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อิสลาม
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2552
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์(วิทยาเขต หาดใหญ่)
วุฒิการศึกษา : วศ.บ(วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต)
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.28
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนพิมานวิทยาสรรค์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.48

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Process Engineer
2. Production Engineer
3. QA Engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 17000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2551  ถึง พฤษภาคม 2551
สถาบัน : Panasonic Electric Works (Ayuthaya) Co., Ltd.
หลักสูตร : Engineer

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 15 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 15 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากไขสบู่
โดยใช้กระบวนการแบบ 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนแรกนำไขสบู่มาทำปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการทำปฏิกิริยา
ขั้นตอนที่ 2 นำสบู่จากกระบวนการแรกมาทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันโดยใช้เมทานอลในการทำปฏิกิริยาและใช้กรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จากนั้นนำไบโอดีเซลที่ได้มาทำการล้างและระเหยน้ำ
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |