BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด


บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยทุกบริษัทและรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้


ที่อยู่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320


โทร 02-100-9191 Ext. 5221 | แฟกส์ 02-643-0293

1. เจ้าหน้าที่ส่วนบัญชี

- บันทึกบัญชีตามขั้นตอนของฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือระเบียบของบริษัท

- จัดทำงบการเงิน งบทดลองประจำเ

อัตรา 2

เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (Call Center)

  - ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจ การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่ลูกค้าและหน่วยงานภายนอก


  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  3. นักศึกษาฝึกงาน (สำนักประชาสัมพันธ์,ส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

  - ประสานงานกับส่วนงานภายในต่างๆ

  - ดำเนินการด้านเอกสาร

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 150 บาท / วัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

  • ร่วมร่างแผนในการนำเครื่องมือบริหารจัดการมาประยุกษ์ใช้ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององกรณ์
  เช่น ระบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  5. Programmer

  - ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  - ดูแล และตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  6. เจ้าหน้าทีตรวจสอบบัญชี (Auditor )

  - จัดทำแผนการตรวจสอบระบบงานภายในของหน่วยงานต่างๆ
  - จัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฏระเบียบ และ ข้

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  7. เลขานุการ

  1. จัดลำดับกำหนดการนัดหมายและแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาเมื่อถึงกำหนดเวลา / ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แ

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  8. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (Call Center)

  - ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจ การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่ลูกค้าและหน่วยงานภายนอก


  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  9. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยและการตลาด

  - ดูแล ประสานงาน และแก้ไขปัญหา ข้อมูลการรับประกันภัยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

  - จัดทำข้อมูลสนับส

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  10. พยาบาลวิชาชีพ

  - ให้คำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล
  - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล และข้อ

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  11. System Engineer

  - ติดตั้ง ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ วินโดวส์ ลีนุกซ์
  - ร่วมวิเคราะห์ และประ

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  12. เลขานุการ

  1. จัดลำดับกำหนดการนัดหมายและแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาเมื่อถึงกำหนดเวลา / ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แ

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  13. System Engineer

  - ติดตั้ง ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ วินโดวส์ ลีนุกซ์
  - ร่วมวิเคราะห์ และประ

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  14. เจ้าหน้าทีตรวจสอบบัญชี (Auditor )

  - จัดทำแผนการตรวจสอบระบบงานภายในของหน่วยงานต่างๆ
  - จัดทำแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฏระเบียบ และ ข้

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  15. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (กรุงเทพ,ระยอง)

  - ให้คำปรึกษา รับคำร้อง และจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยตามความคุ้มครองของ พรบ.คุ้มครองผู้ประ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  16. เจ้าหน้าที่ส่วนลงทุน

  -จัดทำข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน เพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานการเงินและการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  17. Programmer

  - ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  - ดูแล และตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของ

  อัตรา 1

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  18. เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว,จ.สุรินทร์,ร.พ.วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล)

  - ให้คำปรึกษา รับคำร้อง และจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ประสบภัยตามความคุ้มครองของ พรบ.คุ้มครองผู้ประ

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  19. พยาบาลวิชาชีพ

  - ให้คำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล

  - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบความเหมาะสมในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล และข

  อัตรา 2

  เงินเดือน พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558


  20. เจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์

  -ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจ การดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆของบริษัท แก่ลูกค้าและหน่วยงานภายนอกที่ต

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

  วันที่ 1 ส.ค. 2558
  หางานพัทยาใต้   หางานในสมุทรสงคราม   หางานคีย์ข้อมูล   หางานทำที่ตรัง   หางาน it   หางาน กิมหยง   หางานลําปาง   หางานคลีนิคความงาม   หางานบางนา   หางานแถวนนทบุรี   หางาน sale โรงแรม   หางานชลบุรี   หางานโรจนะ อยุธยา   หางานปัตตานี   หางานหัวหิน   หางานแอร์เชียงใหม่   หางานพ่อครัวหัวหิน   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , สถานที่ท่องเที่ยว , โรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , มือถือ , ข่าวมือถือ , ราคามือถือ , ขายมือถือ , SiamOK , ดูดวง , 108 , fc , หวย , แนวทางหวยฮานอยวันนี้ , แนวทางหวยลาว , แนวทางหวยมาเลย์ , หวยซอง , ตรวจหวย , หวยแม่จำเนียร , หวยจ้าวพายุ , หวยปกเขียว , หวยซองม้าวิ่ง , แนวทางหวยฮานอย , หวยเดลินิวส์ , หวยปกเขียว , หวยไอ้ไข่ , หวย , หวยฮานอย , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์


  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30