กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ายางพาราและปาล์มน้ำมัน


ที่อยู่ 138 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี 20190


โทร 038-168-555 # 175 | แฟกส์ 038-168-559
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

จัดทำ SI ส่ง FAX ให้ลูกค้าและ Shipping เพื่อยืนยันรายละเอียดในการส่งมอบ
ติดตาม L/C พร้อมติดต่อรายล

อัตรา 2

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+กฎหมาย
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. เจ้าหน้าที่ผลิตไฟฟ้าและความร้อน

  1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนให้มีประสิทธิภาพ
  2.ติดต่อประสานงานและเตรียมความพร้อมในการจ่าย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่การเงิน/การธนาคาร

  1.จัดทำเอกสารใบเบิกเงินสดและเคลียร์ย่อยกับหัวหน้าแผนกการเงินประจำวัน
  2. รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

  จัดทำ SI ส่ง FAX ให้ลูกค้าและ Shipping เพื่อยืนยันรายละเอียดในการส่งมอบ
  ติดตาม L/C พร้อมติดต่อรายล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+กฎหมาย
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. หัวหน้าหน่วยสรรหา-ค่าจ้าง

  1.ประสานงานการลาต่าง ๆ ของพนักงานประจำวันพร้อมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของใบลา
  2.ติดตามใบเช็คชื่อปร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป.วิชาชีพ

  1. รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสื่อต่าง ๆ
  2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
  3. จัดทำทะเบียนกฎหมายและความสอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

  1. การตรวจสอบใบแจ้งขาย ใบส่งของ ออกใบกำกับภาษี
  2. รวบรวมเอกสารประกอบการขายให้หัวหน้าบัญชี
  3. จัดทำ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป.วิชาชีพ

  1. รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสื่อต่าง ๆ
  2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
  3. จัดทำทะเบียนกฎหมายและความสอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

  1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำวันก่อนใช้งาน
  2.ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปก

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

  1.ทบทวนระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัทฯให้เหมาะสม
  2.วางแผนการพัฒนาทักษะความสามารถ/ฝึกอบรมประจำปี
  3.วา

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา

  1.ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมตามแผนอัตรากำลังพลประจำปี
  2.งานประกันสังคมแจ้งเข้าแจ้งออ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เจ้าหน้าที่การเงิน/การธนาคาร

  1.จัดทำเอกสารใบเบิกเงินสดและเคลียร์ย่อยกับหัวหน้าแผนกการเงินประจำวัน
  2. รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า / เครื่องจักร

  1. ร่วมวางแผนและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบป้องกันไฟฟ้า/เครื่องจักร

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ-บริการสนับสนุน

  รับผิดชอบ ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และจัด Spec คอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัททั้งหมดรวมถึงดูแลไม่ให้ข้อมูล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ผลิตไฟฟ้าและความร้อน

  1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนให้มีประสิทธิภาพ
  2.ติดต่อประสานงานและเตรียมความพร้อมในการจ่าย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/เครื่องจักร

  1.ร่วมวางแผนและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบป้องกันไฟฟ้า/เครื่องจักร/

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ระยอง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

  1.ติดตามควบคุมตรวจสอบแผนผลิต
  2.สุ่มตรวจสอบวิเคราะห์และติดตาม คุณภาพ วัตถุดิบและกระบวนการผลิต
  3.จัด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. หัวหน้าหน่วยสรรหา-ค่าจ้าง

  1.ประสานงานการลาต่าง ๆ ของพนักงานประจำวันพร้อมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของใบลา
  2.ติดตามใบเช็คชื่อปร

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |