บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการต่อผู้ป่วย


ที่อยู่ 2677 ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


โทร 027222500 ต่อ 1411-1412 | แฟกส์ 027222445
1. เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์

1.รับโทรศัพท์และโอนสายให้แต่ละแผนก
2.เก็บรักษากุญแจของแต่ละจุดในร.พ.ดูแลการเบิก-คืนกุญแจ
3.ตรวจสอบ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พยาบาลประจำ WARD (วิภารามอมตะ)

  1. ดูแล ติดตามอาการผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิด
  2. ดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย แพทย

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เภสัชกร (วิภารามอมตะ)

  1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา
  2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย
  3. ควบคุม

  อัตรา 8

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

  1.คัดแยกและลงทะเบียนจดหมายเข้า
  2.จัดถ่ายเอกสาร โรเนียวเอกสาร ให้กับแผนกต่าง ๆ
  3.รับผิดชอบและควบคุม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่เวรเปล (อมตะนคร)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. บริการเข็นรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย ไปยังแผนกต่างๆ และช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  2. เข

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พยาบาล ICU

  -ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
  -ติดตามผลการตรวจรักษา และอาการของผู้ป่วย รายงานแพทย์

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พยาบาล NICU

  -รับรายงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการส่ง-รับเวร และตรวจเยี่ยมทารกทุกคน
  -ดูแลและให้การพยาบาลทารกที่อยู่ใ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

  1.รับนโยบาย ควบคุม ดูแลกฏระเบียบข้อบังคับบริษัท
  2.วางแผนอัตรากำลังคน และจัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่การตลาด (อมตะนคร)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. รับนโยบายจากผู้บริหาร และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. วางแผนและควบคุมก

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พยาบาล OPD / ER (วิภารามอมตะ)

  -ให้การพยาบาลผู้ป่วย เช่น ฉีดยาให้ IV Fluid ให้การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
  -ช่วยแพทย์ในการทำ Treatme

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. พยาบาล Ward เด็ก

  -มีความรู้ความสามารถในการพยาบาล
  -สามารถรับ Order แพทย์ และดูแลผู้ป่วยได้
  -สามารถบริการจัดการดูแลผู

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เลขาแพทย์ (วิภารามสมุทรสาคร)

  1. จัดทำตารางแพทย์ออกตรวจ
  2. ติดต่อประสานงานกับแพทย์
  3. พิมพ์รายงานและจัดทำรายงานการประชุม
  4. ทำท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

  1.ดูแล ออกแบบการเขียนโปรแกรมให้หน่วยงานต่าง ๆ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. นักโภชนาการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

  1.ดูแลจัดรายการอาหารให้เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย
  2.คำนวณค่าอาหารในแต่ละวันของผู้ป่วย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่การเงิน

  -รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย ด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต
  -ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ป่วย
  -ทำสัญญ

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่ช่างและอาคาร

  1. งานซ่อมบำรุงอาคาร ไฟฟ้า ประปา
  2. งานไม้ งานทาสี
  3. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. หัวหน้าแผนกโภชนาการ (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

  1. กำกับ ดูแล และบริหารงานในแผนกโภชนาการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
  2. ดูแลการป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เภสัชกร

  1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา
  2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย
  3. ควบคุม

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. เจ้าหน้าที่ธุรการช่าง (วิภารามสมุทรสาคร)

  1.รับการจ้างซ่อมของแผนกต่าง ๆ
  2.ดูแล และสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมในพร้อมใช

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ยานพาหนะ (อมตะนคร)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที
  2. รับฟังรายงานการส่งเวรและปัญหาต่

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. พยาบาล ER

  -ให้การพยาบาลผู้ป่วย เช่น ฉีดยาให้ IV Fluid ให้การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
  -ช่วยแพทย์ในการทำ Treatme

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร Messenger (อมตะนคร)

  1.รับเอกสารจากแผนกต่างๆและจัดส่งตามความต้องการของแผนกนั้นๆ เช่น ส่งทางไปรษณีย์ส่งบริษัท หรือหน่วยงาน

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. พยาบาล ICU

  -ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
  -ติดตามผลการตรวจรักษา และอาการของผู้ป่วย รายงานแพทย์

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. ครูฝึกศูนย์ FITNESS

  1. ตรวจสอบเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกประเภทที่อยู่ในศูนย์สุขภาพ
  2. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง
  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |