บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป) เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เทเวศร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์ของ "ดอยคำ" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆเจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
รายละเอียดงาน
1. จัดทำรายงานภาษีขาย และ ตรวจเช็คความถูกต้องของใบกำกับภาษีขายของ SHOP ทั้งหมด
2. บันทึกบัญชีและตัดหนี้สินค้าซื้อมาขายไป
3. จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. จัดทำใบสำคัญจ่ายเข้าแฟ้ม พร้อมแนบใบเสร้จรับเงิน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามอัตรา รพ. บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ
2. จบการศึกษาระดับ ปวส - ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
3. อายุ 20-30 ปี
4. มีความรู้ด้านโปรแกรมสำเร็จรูป ถ้ามีความรู้ด้านโปรแกรม SAP Business One จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ด้านบัญชีและประสบการณ์การทำบัญชี 1-2 ปี
6. . มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความซื่อสัตย์

ติดต่อ
คุณสุพัตรา ภาสิระกุล, คุณรวินท์ คำประเสริฐ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- ค่าล่วงเวลา
- ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ค่ารักษาพยาบาลปีละ 8,000 บาท
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น
“ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์”

วิธีการสมัคร
1. ส่งประวัติมาทาง E-Mail
2. จดหมายสมัครงาน ส่งมาตามที่อยู่ของบริษัท
3. เดินทางมาสมัครงานด้วยตนเองที่บริษัท (สำนักงานใหญ่)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด


173 ถนนนราชสีมา แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel: 02-628-9100-8 Fax: 02-628-9109
WebSite: http://www.doikham.co.th


บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > ผู้จัดการสายปฏิบัติการ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > พนักงานขายหน้าร้าน เดอะ คริสตัส ชัยพฤกษ์
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > พนักงานขายประจำร้าน โซนศรีนครินทร์
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > นักศึกษาฝึกงาน (ด้านคอมพิวเตอร์)
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > พนักงานคลังสินค้า (300บาท/วัน)
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > พนักงานขายประจำร้าน สาขา หลักสี่
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > เจ้าหน้าที่ขายตัวแทนจำหน่ายและธุรกิจบริการ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > ผู้จัดการสาขา
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > พนักงานจัดเรียงสินค้า
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > พนักงานขายประจำร้าน สาขา The Walk
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > หัวหน้างานคลังสินค้า (สกลนคร)
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด > หัวหน้างานการบริหารและการเงินเจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
บริษัท แพรคติก้า จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปและบัญชีต้นทุน
บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปและบัญชีสินทรัพย์ (ประจำสาขา รพ.พญาไท 2)
บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
บริษัท บิวตี้สตอรี่ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB) > Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป)
Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
VC Fabric Co.,Ltd > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำ รพ.พญาไทนวมินทร์)
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
บริษัท ธนสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญีขายและลูกหนี้ /เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป/นักศึกษาฝึกงาน
บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |